คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
หลักสูตร
การเปิด/ปรับปรุง

การเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา

กรอบเวลาโดยประมาณในการเสนอปรับปรุง/เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ขั้นตอนตามแผนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก [18/02/2561]
แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท[18/02/2561
 - ข้อมูลงบประมาณตามแผน คณะวิทยาศาสตร์ (มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.6)

 

แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา [16/03/2560] 

แบบฟอร์มรายละเอียดการเสนอปิด/เปิด/ปรับปรุงกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

สมอ.08 - สำหรับการปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร [4 มีนาคม 2559] 
สมอ.08 - ตัวอย่าง/แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณีขอยกเลิก/ปรับเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร[22 เมษายน 2562] 

ตัวอย่างการเสนอเปิดกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวอย่างการเสนอปรับปรุงกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวอย่างการเสนอปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกตามข้อบังคับฯ พ.ศ.2559 
ตัวอย่างการเสนอปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาการค้นคว้าอิสระตามข้อบังคับฯ พ.ศ.2559 

การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา
  -  
แนวปฏิบัติในการเสนอร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

  - ตัวอย่างระเบียบฯ (PDF) , (Word)

  - เกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (PDF) , (Excel)

  - ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ภาคปกติ (PDF) , (Excel)

  - ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ภาคพิเศษ (PDF) , (Excel)

  - ตัวอย่าง เกณฑ์การจัดสรรประมาณการรายรับ - รายจ่าย ตลอดหลักสูตร (Excel)

  - ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราเดิมและอัตราใหม่

  - ตัวอย่าง การเสนอข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาในสาขาเดียวกันของสถาบันอื่น

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(27 กันยายน 2560)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 2)

  •