คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวิทยพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์  ได้คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาละ 1 ทุน จำนวน 15  เพื่อรับทุนการศึกษาวิทยพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาที่ได้รับทุน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยจะเริ่มให้ทุนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป และเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

 

คณะวิทยาศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าว ดังเอกสารแนบ 
 
 
 เอกสาร Download

  เอกสาร (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวิทยพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2564 )