คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)
 
 
การศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 มีโครงการที่ดำเนินการรับสมัครโดยคณะ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่
 
1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
รหัส 00410599107010
2.โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ รหัส 00410599107020
3.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.) รหัส 00410599107030
4.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)  รหัส 00410599107040
5.โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ รหัส 00410599107050
6.โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 00410599107060
7.โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์ รหัส 00410599107070
8.โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์ รหัส 00410599107080
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติในเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
 เอกสาร Download

  เอกสาร (การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565)