คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ทุนการศึกษาวิทยพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2564

 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมติที่ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาวิทยพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 6405) สาขาวิชาละ 1 ทุน โดยนักศึกษาที่ได้รับทุน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยจะเริ่มให้ทุนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป และเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
 เอกสาร Download

  เอกสาร (ทุนการศึกษาวิทยพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2564)