คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนโครงการ พสวท.เพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

                          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น

 

                          คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564 ดังเอกสารแนบ
 
 เอกสาร Download

  เอกสาร (ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนโครงการ พสวท.เพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564)