คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

 


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564


                           คณะวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564 

                          ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 – 14.45 น.  ผ่านช่องทาง Zoom Application Meeting โดยให้เข้ารายงานตัวในระบบก่อนเวลาสัมภาษณ์ อย่างน้อย 15 นาที หากไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
 
 เอกสาร Download

  เอกสาร (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564)