คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
(การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563  
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
รหัส00420599209010
 

ช่วงเวลาการรับสมัคร
วันที่ 1 – 11 มีนาคม 2564 รับสมัครทางไปรษณีย์ 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
                                        ทางเว็บไซต์ https://www.science.cmu.ac.th
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ https://www.science.cmu.ac.th
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ของทปอ.https://student.mytcas.com
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   https://student.mytcas.com/ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 2-5 มิถุนายน 2564 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ
วันที่ 9-12 มิถุนายน 2564 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 

 

 เอกสาร Download

  เอกสาร (การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) )