คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

-----------------------------

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 มีโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่

 

1.    โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รหัส 00410599107010
2.    โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ รหัส 00410599107020

3.    โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)  รหัส 00410599107030

4.    โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) รหัส 00410599107040

5.    โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ รหัส 00410599107060

6.    โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัส 00410599107070

7.    โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์ รหัส 00410599107050
 

                

บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก พร้อมชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะจะประกาศผลการชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

 

                         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ))