คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

 

            ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 มีโครงการที่ดำเนินการรับสมัครโดยคณะ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่

 

 

1.    โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รหัส 00410599107010

2.    โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ รหัส 00410599107020

3.    โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)  รหัส 00410599107030

4.    โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) รหัส 00410599107040

5.    โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ รหัส 00410599107060

6.    โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 00410599107070

7.    โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์ รหัส 00410599107050

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติในเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 ช่วงเวลาการรับสมัคร

วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป        ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS  ของ ทปอ.

วันที่ 6-15 มกราคม  2564                 รับสมัครทางไปรษณีย์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

                                                      ที่เว็บไซต์ https://www.science.cmu.ac.th/

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564                    สอบสัมภาษณ์ (ทางระบบออนไลน์)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564                  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1

                                                       ที่เว็บไซต์ https://www.science.cmu.ac.th/

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564             ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564                  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1

                                                       ที่เว็บไซต์ https://www.science.cmu.ac.th/

               วันที่ 9-12 มิถุนายน 2564                 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

-->ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัคร  !!!(อัพเดท)

 เอกสาร Download

  เอกสาร (การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ))