คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ประกาศผู้สมควรได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

................................................................................................

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับทดแทน ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น

คณะวิทยาศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุน โครงการ พสวท. ทดแทน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อดังเอกสารแนบ 

        ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับทุนมาทำสัญญารับทุน พร้อมด้วยบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น.  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2  อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้ได้รับทุน โครงการ พสวท. ทดแทน จะต้องไม่มีข้อผูกมัดกับทุนอื่นใดๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  7   สิงหาคม  พ.ศ. 2563

 

 

 

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ประกาศผู้สมควรได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563)