คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

................................................

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับ ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน  คณะวิทยาศาสตร์  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น

คณะวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ 

 

       ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มาเข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาฯ ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3  ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ หากไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

 

 

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563)