คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนทดแทนในโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติมและทดแทน) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 


เกณฑ์การพิจารณามีดังนี้

1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

2. เจตคติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พิจารณาแฟ้มประวัติผลงาน ซึ่งอาจประกอบด้วย ผลงานวิจัย / การนำเสนอผลงานทางวิชาการ / การแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น)

3. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด

 

            ผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว โปรดติดต่อรับ/ยื่นใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2563  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์  วันที่ 22 กรกฏาคม 2563  

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนทดแทนในโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)