คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและยืนยันการเข้าศึกษา โครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

               ตามที่คณะวิทยาศาสตร์  ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาโครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นผู้มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญในรอบโควตา (TCAS รอบที่ 2) ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สูงสุด จำนวน 30 ทุน (ทุนละ 70,000.- บาทต่อปี สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และทุนละ 32,000.- บาทต่อปี สำหรับสาขาอื่น ๆ) โดยให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องระยะเวลา 4 ปีการศึกษา และเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ นั้น
              คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและยืนยันการเข้าศึกษา สำหรับโครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและยืนยันการเข้าศึกษา โครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563)