คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ทุนการศึกษาสำหรับโครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับโครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) ประจำปีการศึกษา 2563

 

คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับโครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บค่าเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) ประจำปีการศึกษา 2563ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผู้มีผลคะแนนสอบโควตา (TCAS รอบที่ 2) ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สูงสุด ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาทั้ง 9 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 30 ทุน ทุนละ 32,000.- บาท ต่อปี ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 70,000 บาท ต่อปี โดยให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องระยะเวลา 4 ปีการศึกษา และเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ทุนการศึกษาสำหรับโครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) ประจำปีการศึกษา 2563)