คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ)

 ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน   ปีการศึกษา 256สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 256TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ในโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ นั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) )