คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

 เอกสาร Download

  เอกสาร (การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563)