คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

(ดำเนินการโดยคณะ)

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ในโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ 1 โครงการ ได้แก่ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (รหัส 00410599107010)

1.       คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ
1.2 GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25

1.4 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

1.5 เป็นผู้ผ่านการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา
 
           2562 ซึ่งดำเนินการตามความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับมหาวิทยาลัย และมีคะแนนอยู่ในระดับเปอร์เซ็นไทล์

      ที่ 85 ขึ้นไป

1.6 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

 

 

2.      จำนวนรับ 7 คน (เลือกเรียนใน 6 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สัตววิทยา และธรณีวิทยา)

 เอกสาร Download

  เอกสาร (การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) )