คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครนักศึกษาเพิ่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 62..ลงไป) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครนักศึกษาเพิ่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 62..ลงไป) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)