คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 1

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 1

-----------------------------

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 1 (แฟ้มสะสมงาน Portfolio)  รวม 8 โครงการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก พร้อมชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ดังเอกสารแนบ

 

                         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 1 )