คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน Portfolio (ที่ดำเนินการโดยคณะ)

 

         ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 1 (แฟ้มสะสมงาน Portfolio) รวม 10 โครงการ โดยในจำนวนนี้ มีโครงการที่ดำเนินการรับสมัครโดยคณะ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

1.    โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (รหัส 00410599107010)

2.    โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ (รหัส 00410599107020)

3.    โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ (รหัส 00410503107010)

4.    โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)  (รหัส 00410599107030)

5.    โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) (รหัส 00410599107040)

6.    โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (รหัส 00410506107010)

7.    โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส 00410507107010)

8.    โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์ (รหัส 00410599107050)

 

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน Portfolio (ที่ดำเนินการโดยคณะ) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน Portfolio (ที่ดำเนินการโดยคณะ))