คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ ทุน พสวท.คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับทดแทน ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และทุนโครงการเพชรทองกวาว  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นั้น

คณะวิทยาศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุน โครงการ พสวท. ทดแทน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้ ดังเอกสารแนบ

 

 

           ขอให้ผู้ได้รับทุนมาทำสัญญารับทุน พร้อมด้วยบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 10.30 น.  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2  อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้ได้รับทุน โครงการ พสวท. ทดแทน จะต้องไม่มีข้อผูกมัดกับทุนอื่นใดๆ

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ ทุน พสวท.คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)