คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุน พสวท. ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

................................................

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับ ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน  คณะวิทยาศาสตร์  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นั้น

คณะวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุน พสวท. ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562)