คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนทดแทนในโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนทดแทนในโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

--------------------------------

                  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวัน พุธ ที่ 12  มิถุนายน  2562 ให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษารับทุนทดแทนในโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ ที่พ้นสภาพเป็นนักศึกษาทุน ดังนี้

โครงการ

ชั้นปี

สาขาที่รับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

พสวท.

 

-ป.ตรี ปี 2 (รหัส 61..)  
 จำนวน 13 ทุน

-ป.ตรี ปี 3 (รหัส 60..)
 จำนวน 4 ทุน

 

1. คณิตศาสตร์

2. เคมี

3. ชีววิทยา

4. สัตววิทยา

5. ธรณีวิทยา

6. ฟิสิกส์

 

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชา
    คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, สัตววิทยา, ธรณีวิทยา,
    ฟิสิกส์

2. เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
    และผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

    ไม่ต่ำกว่า 3.25

3. เป็นผู้ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่
     ทุน พสวท.  กำหนด

4. เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวกับงานวิจัยและ

    การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เกณฑ์การพิจารณามีดังนี้

1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

2. เจตคติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พิจารณาแฟ้มประวัติผลงาน ซึ่งอาจประกอบด้วย ผลงานวิจัย / การนำเสนอผลงานทางวิชาการ / การแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น)

3. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด

            ผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว โปรดติดต่อรับ/ยื่นใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 28 สิงหาคม 2562  และกำหนดการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 4 กันยายน 2562

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนทดแทนในโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)