คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ( TCAS รอบที่ 5 )

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 5 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ดังนี้

1. สาขาวิชาธรณีวิทยา (รหัส TCAS 00450504104) **โครงการรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน**

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น
3. รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
4. เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างประเทศ


2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัส TCAS 00450571615)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.1 กรณี นักเรียนไทย จากโรงเรียนสองภาษา/โรงเรียนนานาชาติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 กรณี นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาของไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.science.cmu.ac.th


ค่าธรรมเนียมการสมัคร : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร

หลักฐานการสมัคร (เอกสารประกอบการสมัครให้รับรองสำเนาทุกฉบับ)
1. ใบสมัคร 1 ชุด (ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ www.science.cmu.ac.th)
2. ใบแสดงผลการศึกษา และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนติดบนใบสมัคร
4. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ช่วงเวลาการรับสมัคร
วันที่ 30 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 >> รับสมัครทางอีเมล์ (kanittha.l@cmu.ac.th)
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ www.science.cmu.ac.th
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 >> สอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 >> ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ mytcas.com และ www.science.cmu.ac.th


ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก
1. ให้ผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในเว็บไซต์ http://www.mytcas.com/tcas62 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก่อนดำเนินการสมัคร
2. ผู้สมัครดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและแบบฟอร์มการสมัคร กรอกใบสมัคร ติดรูปถ่าย แล้วสแกนใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ตามข้อ 2 ส่งไปที่อีเมล์ kanittha.l@cmu.ac.th

 

-----------------------------------------------------------------

>> ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม / download applicationform & more info. <<

-----------------------------------------------------------------

 เอกสาร Download

  เอกสาร (การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ( TCAS รอบที่ 5 ))