คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับโครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาโครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นผู้มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญในรอบโควตา (TCAS รอบที่ 2) ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สูงสุด จำนวน 30 ทุน (ทุนละ 70,000.- บาทต่อปี สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และทุนละ 32,000.- บาทต่อปี สำหรับสาขาอื่น ๆ) โดยให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องระยะเวลา 4 ปีการศึกษา และเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ นั้น

                   บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและพิจารณาข้อมูลหลักฐานอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับโครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ดังเอกสารแนบ

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับโครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562)