คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ทุน พสวท.(TCAS รอบที่ 2 )

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 )

 

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในTCAS รอบที่ 2 ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

 

1.      คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ
1.2 GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25

1.4 รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

1.5 เป็นผู้ผ่านการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับ
      มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 และมีคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป ซึ่งดำเนินการ
      ตามความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับ มหาวิทยาลัย

1.6 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.      จำนวนรับ 8 คน (เลือกเรียนใน 6 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สัตววิทยา และธรณีวิทยา)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 เอกสาร Download

  เอกสาร (การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ทุน พสวท.(TCAS รอบที่ 2 ))