คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

1 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ รายการคำนวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 6 .pdf
2 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ รายการประกอบแบบโครงสร้าง 2.pdf
3 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ รายการประกอบแบบระบบไฟฟ้า 3.pdf
4 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม 4 .pdf
5 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ รายการประกอบแบบสุขาภิบาล 5 .pdf
6 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ ส่วนที่ 1.PDF.pdf
7 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ ส่วนที่ 2.PDF.pdf
8 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ร่างขอบเขตงาน TOR ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ฯ .PDF.pdf
9 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 รายการประกอบแบบเครื่องกล 1.pdf


วันที่ประกาศ :5 พ.ย. 2564
วันที่ Update :5 พ.ย. 2564

 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ)