คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาด อาคารเคมีอุตสาหกรรมและอาคารเซรามิคอาคารซิลิเกตอาคารเครือซิเมนต์ไทย1+2 จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565วันที่ประกาศ :24 พ.ค. 2564


 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาด อาคารเคมีอุตสาหกรรมและอาคารเซรามิคอาคารซิลิเกตอาคารเครือซิเมนต์ไทย1+2 จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)