ผลสรุปการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2542

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการและการบริหาร
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์ | แผนภูมิการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมพิเศษ
การจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2542 | การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 35 ปี | นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2542 | นักวิจัยแห่งปี 2542 | บุคลากรดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
นโยบายและเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์ | วิศัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์ และพันธกิจในรอบ 4 ปี | แผนปฏิบัติการในรอบ 4 ปี | ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่ตุลาคม 2541 - กันยายน 2542

การบริหารการศึกษา (โครงการสนองตอบนโยบาย)
โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน | โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก | โครงการหลักสูตรปริญญาเอกร่วมสถาบันกับต่างประเทศ

การจัดการศึกษา
ผลการดำเนินงาน | การขยายโอกาสทางการศึกษา | การประกันคุณภาพการศึกษา | การพัฒนาคุณภาพการศึกษา | การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

การวิจัย
การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย | ทุนอุดหนุนการวิจัย | การเผยแพร่ผลงานวิจัย | หน่วยวิจัย | ห้องปฏิบัติการวิจัย | ศูนย์วัสดุศาสตร์ | ศูนย์วิจัยน้ำ | ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความร่วมมือกับนานาชาติ
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ | กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

การบริการวิชาการแก่สังคม

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ

ภาคผนวก
สถานภาพการทำงานของบัณฑิต | ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม ต่างประเทศ | จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา | บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ | กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2541-2542 | Publication in Various Journals 1998-1999 | Publication in Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University. | Paper Presented at International Conferences | Paper Presented at the 25th Congress on Science and Technology of Thailand, 21-22 October, 1999 | รายชื่อโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ | ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2542 | หัวข้อวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก | รายชื่อข้าราชการที่บรรจุ โอนย้ายใหม่