กิจกรรมพิเศษ

.

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2542

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2542 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2542 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และฉลองครบรอบ 35 ปีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการจัดงานดังกล่าว มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 นิทรรศการพระราชกรณียกิจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การจัดนิทรรศการทางวิชาการ โดยจัดแสดงในหลายรูปแบบ รวมถึงการบรรยายความรู้ด้านต่าง ๆ การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขัน เช่น การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ การประกวดแข่งขันเขียน Homepage การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นต้น

การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 35 ปี

ในโอกาสฉลองครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพต่อการร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2542 ทั้งนี้ เพื่อให้นักวิจัยได้แสดงผลงานวิจัยที่สั่งสมในรอบ 35 ปีที่ผ่านมา และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับองค์กรภายนอกโดยเปิดโอกาสให้มีการพบปะหารือร่วมกันระหว่างนักธุรกิจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ กับนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยร่วมกันเพื่อเกิดผลงานที่จะก่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง

.

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2542 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ตามที่คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ แห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อุทิศตนให้กับงานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์โดยเฉพาะเทคนิคการวิเคราะห์ Flow Injection Analysis (FIA) ในประเทศไทย ซึ่งใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 16 ปี จนมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน FIA ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงวิชาการ การวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและคุณธรรมของนักวิจัย สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น

คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ จึงมีมติประกาศเกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2542 สาขาวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสัช

นักวิจัยแห่งปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2542

ตามที่กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรเงินจากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2542 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ นั้น ส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางด้านการวิจัยคือการมอบรางวัลให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู มีผลงานวิจัยดีเด่นและเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมา ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่น

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยแห่งปี ประจำปี 2542 ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล เป็นนักวิจัยที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับสาหร่ายที่สร้างสารพิษหลายชนิดมาเป็นเวลาหลายปี ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาหร่าย ทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษในการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติให้กับสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องสาหร่ายแก่ชุมชนต่าง ๆ มาโดยตลอด

บุคลากรดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะวิทยาศาสตร์แล้ว เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างของคณะวิทยาศาตร์ที่ปฏิบัติงานดีเด่น สมควรแก่การยกย่อง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการและลูกจ้างอีกด้วย และในปี 2542 ได้ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นดังนี้

กลุ่มข้าราชการระดับ 1-5

ได้แก่ นายสุพจน์ ชัยดารา

หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะฯ

กลุ่มลูกจ้างประจำ

ได้แก่ นางก๋องแก้ว ชิยานันท์

นักการภารโรง
ภาควิชาคณิตศาสตร์

.

รายงานประจำปี 2542

.