ความร่วมมือกับนานาชาติ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

.

ศูนย์วัสดุศาสตร์

โครงการศูนย์วัสดุศาสตร์ เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการของ 3 สถาบัน คือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย Leeds ประเทศอังกฤษ ทางด้านวัสดุศาสตร์ ในความร่วมมือดังกล่าว ภาควิชาฟิสิกส์ภายใต้ความร่วมมือของโครงการศูนย์วัสดุศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกร่วมสถาบันกับมหาวิทยาลัย Leeds ประเทศอังกฤษ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะสามารถรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2543 นี้ และในช่วงระหว่าง 31 กรกฏาคม - 5 กันยายน 2542 Prof. Anthony Johnson จากมหาวิทยาลัย Leeds ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมปรึกษาหารือในการทำวิจัยร่วมกับคณะทำงานในโครงการศูนย์วัสดุศาสตร์ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้นักศึกษาและนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฟัง

.

รายงานประจำปี 2542

.