การจัดการศึกษา

ผลการดำเนินงาน

.

งานหลักที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาต่าง ๆ โดยมีนโยบายร่วมกันคือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์โดยตรงแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ยังให้บริการกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐาน และกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปแก่นักศึกษาในคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจำนวนมากอีกด้วย

รายงานประจำปี 2542

.