การจัดการศึกษา

นักศึกษา

.

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีการดำเนินการด้านการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์รับนักศึกษาใหม่จากวิธีการดังต่อไปนี้

      1. ผ่านการสอบคัดเลือกจากส่วนกลาง ซึ่งดำเนินการโดย ทบวงมหาวิทยาลัย (จำนวนประมาณ 50% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับทั้งหมดตามแผน 8)
      2. ผ่านการสอบโควต้าภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน ประมาณ 32% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมด ตามแผน 8)
      3. ผ่านการสอบตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนา บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (รพค.) โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)โครงการรับนักศึกษาเข้าโดยวิธี พิเศษ (วพ.) และโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์ รวมนักศึกษาทั้งห้าโครงการนี้มีทั้งสิ้นประมาณ 125 คน คิดเป็น 18% ของจำนวนนักศึกษา ที่จะรับเข้าทั้งหมดตามแผน 8 นักศึกษาที่จะรับเข้าตามโครงการนี้จะต้องเป็นนักเรียน ใน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ดูรายละเอียดในเรื่องโครงการรับเข้าพิเศษระดับปริญญาตรี)

ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาโดยผ่านการประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2542 คณะวิทยาศาสตร์ มีนักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น 687 คน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้

ปริญญาตรี 514 คน

ปริญญาโท 142 คน

ปริญญาเอก 31 คน

จำนวนนักศึกษาทั้งคณะรวมทั้งสิ้น 2,578 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,068 คน นักศึกษาระดับ ปริญญาโท 434 คน และนักศึกษาปริญญาเอก 76 คน

นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำการสอนนักศึกษา คณะอื่น ๆ คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาประมาณ 3500 คน ในช่วงปีที่ผ่านมา

จำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ แยกตามสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1/2542

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

สาขาวิชา

ปริญญาโท

สาขาวิชา

ปริญญาเอก

เคมี

219

เคมี

73

เคมี

31

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

96

การสอนเคมี

29

ชีววิทยา

16

เคมีอุตสาหกรรม

151

ชีววิทยา

113

ธรณีวิทยา

3

ชีววิทยา

123

การสอนชีววิทยา

4

ฟิสิกส์

13

จุลชีววิทยา

87

ธรณีวิทยา

10

เทคโนโลยีชีวภาพ

8

สัตววิทยา

15

ฟิสิกส์

33

คณิตศาสตร์

5

ธรณีวิทยา

88

การสอนฟิสิกส์

21

 

 

ฟิสิกส์

109

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

11

 

 

วัสดุศาสตร์

120

เทคโนโลยีชีวภาพ

22

 

 

คณิตศาสตร์

142

คณิตศาสตร์

18

 

 

สถิติ

121

การสอนคณิตศาสตร์

9

 

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์

220

สถิติประยุกต์

37

 

 

อัญมณีวิทยา

61

วิทยาการคอมพิวเตอร์

13

 

 

ไม่ได้เข้าสังกัดวิชาเอก

516

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10

 

 

 

 

ฟิสิกส์ประยุกต์

15

 

 

   

คณิตศาสตร์ประยุกต์

8

 

 

 

 

วัสดุศาสตร์

8

 

 

รวม

2,068

รวม

434

รวม

76

.

รายงานประจำปี 2542

.