การจัดการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษา

.

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2541 จำนวนทั้งสิ้น 414 คน เป็นผู้สำเร็จระดับปริญญาตรี 340 คน ระดับปริญญาโท 71 คน ระดับปริญญาเอก 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

สขาวิชา

ปริญญาโท

สาขาวิชา

ปริญญาเอก

คณิตศาสตร์

18

คณิตศาสตร์

4

เคมี

1

เคมี

51

เคมี

17

ชีววิทยา

2

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

18

ชีววิทยา

24

   

เคมีอุตสาหกรรม

58

ฟิสิกส์

2

   

ชีววิทยา

19

การสอนฟิสิกส์

6

   

ธรณีวิทยา

12

สถิติประยุกต์

7

   

ฟิสิกส์

20

ธรณีวิทยา

3

   

วัสดุศาสตร์

21

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

3

   

สถิติ

52

วิทยาการคอมพิวเตอร์

1

   

วิทยาการคอมพิวเตอร์

33

เทคโนโลยีชีวภาพ

1

   

จุลชีววิทยา

14

ฟิสิกส์ประยุกต์

3

   

สัตววิทยา

6

 

   

อัญมณีวิทยา

18

 

   

รวม

340

รวม

71

รวม

3

.

รายงานประจำปี 2542