การจัดการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา คือ

1. คณิตศาสตร์

2. วิทยาการคอมพิวเตอร์

3. เคมี

4. เคมีอุตสาหกรรม

5. ชีววิทยา

6. ฟิสิกส์

7. วัสดุศาสตร์

8. ธรณีวิทยา

9. สถิติ

10.อัญมณีวิทยา

11. จุลชีววิทยา

12.สัตววิทยา

13.ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

ระดับปริญญาโท 17 สาขาวิชา คือ

1. คณิตศาสตร์

2. การสอนคณิตศาสตร์

3. เคมี

4. การสอนเคมี

5. ชีววิทยา

6. การสอนชีววิทยา

7. ฟิสิกส์

8. การสอนฟิสิกส์

9. ธรณีวิทยา

10.สถิติประยุกต์

11.ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

12.เทคโนโลยีชีวภาพ

13.วิทยาการคอมพิวเตอร์

14. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

15. ฟิสิกส์ประยุกต์

16. คณิตศาสตร์ประยุกต์

17. วัสดุศาสตร์

ระดับปริญญาเอก 6 สาขาวิชา คือ

1. ธรณีวิทยา

2. คณิตศาสตร์

3. เคมี

4. ชีววิทยา

5. เทคโนโลยีชีวภาพ

6. ฟิสิกส์

จำนวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 รวมทั้งสิ้น 428 กระบวนวิชา เป็นกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 241 กระบวนวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 187 กระบวนวิชา

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวัสดุศาสตร์ และหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม โดยสองหลักสูตรแรกได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นได้มีการปรับปรุง หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาชีววิทยา

รายงานประจำปี 2542

.