การจัดการศึกษา

การมีงานทำและอาชีพของบัณฑิต

.

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนการมีงานทำจากการสำรวจเมื่อวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 24 มกราคม 2542 ดังนี้.-

- มีงานทำร้อยละ

61.6

- ศึกษาต่อร้อยละ

22.3

- ยังไม่มีงานทำร้อยละ

16.1

- ทำงานเอกชนร้อยละ

61.7

- ทำราชการร้อยละ

31.9

- ทำงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ

2.7

- อาชีพส่วนตัวอิสระ

3.7

(รายละเอียดสถานภาพการทำงานและลักษณะหน่วยงาน ดูภาคผนวกที่ 1)

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

ระยะเวลาเฉลี่ย (หน่วยปี) ที่ใช้ในการศึกษา

ป. ตรี

ป.โท

ป.เอก

ฐาน ป.ตรี

ฐาน ป.โท

4.26

3.80

7.75

4.5

.

รายงานประจำปี 2542

.