ภาคผนวกที่ 1

สถานภาพการทำงานของบัณฑิต

.

สาขาวิชา

สถานภาพการทำงาน (ร้อยละ)

รวม

มีงานทำ

ยังไม่มีงานทำ

ศึกษาต่อ

ชีววิทยา

38.1

23.8

38.1

100.00

จุลชีววิทยา

29.4

5.9

64.7

100.00

สัตววิทยา

12.5

12.5

75.0

100.00

เคมี

68.8

10.4

20.8

100.00

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

42.9

28.6

28.6

100.00

เคมีอุตสาหกรรม

72.2

11.1

16.7

100.00

ธรณีวิทยา

89.5

10.5

-

100.00

สถิติ

61.4

27.3

11.4

100.00

คณิตศาสตร์

22.2

11.1

66.7

100.00

คอมพิวเตอร์

97.3

2.7

-

100.00

ฟิสิกส์

25.0

33.3

41.7

100.00

วัสดุศาสตร์

50.0

31.8

18.2

100.00

รวม

61.6

16.1

22.3

100.00

หมายเหตุ.- ข้อมูลจากบัณฑิต 305 คน คิดเป็นร้อยละ 98.39 ของจำนวนบัณฑิตปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2542

จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ จำแนกตามลักษณะหน่วยงาน

สาขาวิชา

ลักษณะหน่วยงานที่สังกัด

รวม

ราชการ

ธุรกิจเอกชน

รัฐวิสาหกิจ

อาชีพส่วนตัว

ชีววิทยา

3

5

-

-

8

จุลชีววิทยา

3

2

-

-

5

สัตววิทยา

1

-

-

-

1

เคมี

6

25

1

1

33

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

6

-

-

-

6

เคมีอุตสาหกรรม

3

34

2

-

39

ธรณีวิทยา

11

4

-

2

17

สถิติ

9

16

-

2

27

คณิตศาสตร์

1

1

-

-

2

คอมพิวเตอร์

13

21

2

-

36

ฟิสิกส์

1

1

-

1

3

วัสดุศาสตร์

3

7

-

1

11

รวม

60

116

5

7

188

ร้อยละ

31.9

61.7

2.7

3.7

100.00

.

รายงานประจำปี 2542

.