ภาคผนวกที่ 7

รายชื่อข้าราชการที่บรรจุ โอนย้ายใหม่

.

รายชื่อข้าราชการที่บรรจุโอนย้ายใหม่

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2541 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2542

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาควิชา

1

นายสุวิทย์ ปันหล้า

พนักงานวิทยาศาสตร์ 2

ฟิสิกส์

2

นายพรชัย จันตา

นักวิทยาศาสตร์ 3

เคมี

3

น.ส.สันทนา เจียกใจ

นักวิทยาศาสตร์ 3

ฟิสิกส์

4

นายมนัส ใจมะสิทธิ์

อาจารย์ 3

เคมีอุตสาหกรรม

5

นายคณารัฐ ณ ลำปาง

อาจารย์ 4

เคมี

6

น.ส.เสมอแข สมหอม

อาจารย์ 5

วิทยาการคอมพิวเตอร์

7

น.ส.ละอองนวล ศรีสมบัติ

อาจารย์ 3

เคมี

8

น.ส.เนาวรัตน์ ชีพธรรม

อาจารย์ 5

ชีววิทยา

9

น.ส.กฤติกา ณ เชียงใหม่

นักวิทยาศาสตร์ 3

ชีววิทยา

10

น.ส.นฤมล ทองไว

อาจารย์ 5

ชีววิทยา

11

นายสุพล อนันตา

อาจารย์ 5

ฟิสิกส์

12

น.ส.ชุรี ธีตรานนท์

อาจารย์ 3

วิทยาการคอมพิวเตอร์

13

นายวสุ ปฐมอารีย์

อาจารย์ 4

ชีววิทยา

รายงานประจำปี 2542

.