ผลสรุปการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2542

.

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นการรายงานกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2541– กันยายน 2542) โดยแยกเป็นสองประเภท ประเภทแรกเป็นการรายงานกิจกรรมตามพันธกิจเร่งด่วน 4 ประการ ที่มีแผนดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2541 ถึงเดือนกันยายน 2545 ประกอบด้วย 1) การสร้างกลไกประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 2) การสร้างระบบส่งเสริมงานวิจัยที่ครบวงจร 3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยโดยเน้นภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และ 4) การจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประเภทที่สองเป็นการรายงานกิจกรรมตามภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ คือ การเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการต่อชุมชน

กิจกรรมตามพันธกิจเร่งด่วนทั้ง 4 ประการ ได้ดำเนินไปตามแผนเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมในบางพันธกิจที่ยังดำเนินการได้ล่าช้า จำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป แต่หากดูโดยภาพรวมนับได้ว่าพันธกิจที่กำหนดไว้ในปีแรกได้บรรลุเป้าหมายในสาระสำคัญ ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานฉบับนี้แล้ว

สำหรับภารกิจหลักของคณะฯทั้ง 3 ด้านนั้น ในด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตในปีการศึกษา 2541 เป็นจำนวนรวม 414 คน โดยแยกเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 340 คน ระดับปริญญาโท 71 คน และระดับปริญญาเอก 3 คน ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปรับปรุงหลักสูตรชีววิทยาในระดับปริญญาโท มีการเสนอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวัสดุศาสตร์และหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม ในส่วนของการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาเอกของคณะฯ ได้รับการคัดเลือกจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการสนับสนุนในโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันกับต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชาเคมี เน้นแขนงเคมีฟิสิกัล โดยร่วมมือกับ University of Leeds ประเทศอังกฤษ หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยร่วมมือกับ University of Leeds ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรสาขาวิชาธรณีวิทยา โดยร่วมมือกับ University of Birmingham ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้รวมหลักสูตรปริญญาเอกของคณะฯ ที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการร่วมสถาบันกับต่างประเทศเป็นจำนวน 5 หลักสูตร นอกจากนั้นคณาจารย์ของคณะฯก็ได้รับทุนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก (ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) เพิ่มเติมอีก 17 ทุน ในปีการศึกษา 2543

สำหรับด้านการวิจัย คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนกว่า 18 ล้านบาท/ปี และมีการตีพิมพ์ ตลอดจนเสนอผลงานวิจัยในวารสารและการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 177 รายการ ในส่วนของคณะฯก็ได้สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมวิจัยและส่งเสริมการวิจัยไปกว่า 3 ล้านบาท และปีนี้ก็เป็นปีแรกที่คณะฯ ได้ริเริ่มให้มีรางวัลนักวิจัยแห่งปี ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและให้กำลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น

ในด้านบริการวิชาการต่อชุมชน นอกเหนือจากกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ตรวจสอบและการรับเชิญเป็นวิทยากรของคณาจารย์ ฯลฯ ในปีนี้ คณะฯได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประยุกต์และปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยให้เป็นเทคโนโลยีต้นแบบใหม่ ๆ ที่สามารถถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยในระยะแรกได้มีโครงการต้นแบบความร่วมมือระหว่างคณะฯกับบริษัทลานนาโปรดักส์ ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่มีศักยภาพที่จะขยายผลสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป

.

ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

.

รายงานประจำปี 2542

.