การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมนักศึกษา และในส่วนที่เป็นกิจกรรมที่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการและมีส่วนร่วม ดังนี้

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6 ต.ค. 2541

งานตักบาตรเทโว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 ต.ค. 2541

กฐินมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 ธ.ค. 2541

ทำบุญคณะ ประจำปี

สำนักงานเลขานุการคณะวิทย์ฯ

24 ม.ค. 2542

เจ้าภาพจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 เม.ย. 2542

ประเพณีสงกรานต์

ม.ช.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

23 เม.ย. 2542

พิธีรดน้ำดำหัว

สำนักงานเลขานุการคณะวิทย์ฯ

27 พ.ค. 2542

พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่

ม.ช.ร่วมกับเทศบาลฯ

19 มิ.ย. 2542

ร่วมใจช่วยชาติตามรอยหลวงตามหาบัว

ม.ช.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

9 ก.ค. 2542

พิธีถวายเทียนพรรษา

สำนักงานเลขานุการคณะวิทย์ฯ

24 ก.ย. 2542

วันมหิดล

คณะแพทยศาสตร์

24 ก.ย. 2542

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณฯ

สำนักงานเลขานุการคณะวิทย์

รายงานประจำปี 2542