ภาคผนวกที่ 6/5

โครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

.

1. โครงการวิจัยเรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานทะเบียนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวประภา วัฒนะคีรี

2. โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจพรรณไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นางชูศรี ไตรสนธิ

3. โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตสารสมุนไพรโดยเทคนิคการเลี้ยงเนื่อเยื่อพืช 1 การผลิตสารที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนจากต้นกวาวขาว

หัวหน้าโครงการ นางจินดา ศรศรีวิชัย

4. โครงการวิจัยเรื่อง การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบ

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวศรีเพ็ญ ท้าวตา

5. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตของกบ

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวจิระประภา รังสิยานนท์

6. โครงการวิจัยเรื่อง การรวบรวมและจัดตั้งแหล่งเลี้ยงตัวอย่างราและพืชน้ำชั้นต่ำในสภาพมีชีวิตเพื่อเป็นเครื่องใช้ในการเรียนการสอนทางชีววิทยา

หัวหน้าโครงการ นางสาววิไลวรรณ สุภาพพันธุ์

7. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษานำไฟฟ้าของซิลิกอนไดออกไซด์ที่เตรียมจากแกลบโด๊ปด้วยสารลิเธียมออกไซด์

หัวหน้าโครงการวิจัย นายนิยม บุญถนอม

8. โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตสารช่วยกรองดินเบาในการกรองทางอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการวิจัย นายกาญจนะ แก้วกำเนิด

9. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการวิเคราะห์สารเติมแต่งในพอลิเมอร์บางชนิดที่ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหาร

หัวหน้าโครงการวิจัย นายมงคล รายะนาคร

10.โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านชีววิทยาจากแหล่งน้ำบนดอยอินทนนท์และแม่ปิง

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวพรทิพย์ จันทรมงคล

11.โครงการวิจัยเรื่อง ผลของสภาพการเลี้ยงที่มีต่อพฤติกรรมของช้าง

หัวหน้าโครงการวิจัย นายนริทธิ์ สีตะสุวรรณ

12.โครงการวิจัยเรื่อง ธรณีวิทยาอำเภอเมือง ท่าปลา น้ำปาดและทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

หัวหน้าโครงการวิจัย นายสุจิตร พิตรากูล

13. โครงการวิจัยเรื่อง แก๊สฟลูอิไดเซชันของอนุภาคขนาดใหญ่ในเขตแบบหมุนวน

หัวหน้าโครงการ นายอนันต์เสวก เหว่ซึ่งเจริญ

14. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะกายภาพของวัตถุดิบอุตสาหกรรมบางชนิด: ดินขาวและดินเหนียว

หัวหน้าโครงการ นายอนันต์เสวก เหว่ซึ่งเจริญ

15. โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจพืชผักพื้นเมืองในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย นายปริทรรศน์ ไตรสนธิ

16. โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจละอองเรณูของพรรไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย นางชูศรี ไตรสนธิ

17. โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบศิลาวรรณาของชั้นหินตะกอนตามชื่อหน่วยหิน ชุดหิน ตามยุคต่าง ๆ ในภาคเหนือ

หัวหน้าโครงการวิจัย นางเบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

18. โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตเอธานอลเชื้อเพลิงจากอ้อยโดย Zymomonas mobilis

หัวหน้าโครงการวิจัย นายกำเนิด สุภัณวงษ์

19.โครงการวิจัยเรื่อง ลักษณะการประกอบอาชีพของผู้มีงานทำในกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

20.โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ส่วนผสมเนื้ออลูมินาสูงสำหรับทำหินเจียร์วัสดุขัด

หัวหน้าโครงการวิจัย นายกาญจนะ แก้วกำเนิด

21.โครงการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมภาคเหนือ

หัวหน้าโครงการวิจัย นางวัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์

22.โครงการวิจัยเรื่อง ธรณีวิทยาอำเภอลี้-บ้านโฮ่ง

หัวหน้าโครงการวิจัย นายสัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

23.โครงการวิจัยเรื่อง การย่อยสลายราฟฟิโนสและสตาชีโอสในน้ำนมถั่วเหลืองโดยแอลฟากาแลคโตซิเดสจากเชื้อรา

หัวหน้าโครงการ นายเกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

24. โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำปิงตอนบน

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวสายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

25. โครงการวิจัยเรื่อง ผลการเติมตะกั่วต่อกระแสวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่ง Bi2-xPbxSr2 Ca2 Cu3Oy

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวอัจฉราวรรณ กาศเจริญ

26. โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญบริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน

หัวหน้าโครงการวิจัย นายพงษ์พอ อาสนจินดา

27. โครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญบริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน

หัวหน้าโครงการวิจัย นายพงษ์พอ อาสนจินดา

28. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและรวบรวมพืชที่ไร้ท่อลำเลียงและพืชชั้นต่ำที่มีท่อลำเลียงบนดอยสุเทพ

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาววิไลวรรณ สุภาพพันธุ์

29.โครงการวิจัยเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังค์ชั่น

หัวหน้าโครงการวิจัย นายสุเทพ สวนใต้

30. โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจและเก็บตัวอย่างพืชกลุ่มมอสส์และริเวอร์เวิร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1 (2540-2541) สำรวจและเก็บตัวอย่างมอสส์บริเวณดอยสุเทพ-ปุย

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวกันยา สันทนะโชติ

31.โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการผลิตและการใช้ไลเปสจากจุลินทรีย์เทอร์โมไฟล์เพื่อการแปรรูปไขมันและน้ำมัน

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวภาวิณี คณาสวัสดิ์

32.โครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงวิธีหาเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ไรโซเบียมโดยปฏิกิริยาลูกโซ่ของเอนไซม์โพลิเมอร์เรส

หัวหน้าโครงการวิจัย นางหทัยชนก เนียมทรัพย์

33.โครงการวิจัยเรื่อง การเลี้ยงแคลลัสและเซลล์แขวนลอยของกระเจียวในสภาพปลอดเชื้อ

หัวหน้าโครงการวิจัย นายกอบเกียรติ แสงนิล

34. โครงการวิจัยเรื่อง ฐานข้อมูลบุคลากรพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวเบญจมาศ ปัญญางาม

34. โครงการวิจัยเรื่อง โปรแกรมฐานข้อมูลประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย นางวาสนา นัยโพธิ์

35. โครงการวิจัยเรื่อง ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย นางเพชรหงส์ โชติกอาภา

36.โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของวงโคจรและการเปลี่ยนแปลงของความสว่างของดาวหางเฮล-บ๊อพ

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์

37. โครงการวิจัยเรื่อง ธรณีวิทยาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการวิจัย นายพงษ์พอ อาสนจินดา

38.โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบทวินามและการแจกแจงแบบปัวซอง

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสุรีย์ ชูประทีป

รายงานประจำปี 2542

.