ภาคผนวกที่ 6/6

ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2542

.

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2542

1. โครงการเรื่อง การศึกษาและวิจัยโทโพโลยีสังยุคในพลศาสตร์เชิงดิสครีต

หัวหน้าโครงการ นายปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

งบประมาณ 100,000 บาท

2. โครงการเรื่อง โมดูลสำหรับศึกษาอนุกรมอนันต์ของจำนวนจริงด้วยตนเอง

หัวหน้าโครงการ นางทิพย์วิภา พัฒนถาบุตร

งบประมาณ 100,000 บาท

3. โครงการเรื่อง การวิเคราะห์หาลำดับเบสและการแสดงออกของยีนไลเปสจากแบคทีเรียที่ทนความร้อนซึ่งแยกมาจากแหล่งน้ำพุร้อน

หัวหน้าโครงการ นางสาวมณี ผู้กาญจนทวีป

งบประมาณ 109,000 บาท

4. โครงการเรื่อง การหาปริมาณกลูโคสิโนเลทในกากมัสตาร์ดหลังกระบวนการผลิตน้ำมันหอมระเหย

หัวหน้าโครงการ นางสาวภควรรณ หนองขุ่นสาร

งบประมาณ 91,000 บาท

5. โครงการเรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมพืชในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

หัวหน้าโครงการ นางสาวธนียา เจติยานุกรกุล

งบประมาณ 100,000 บาท

6. โครงการเรื่อง ผลยับยั้งของแลคติดแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด

หัวหน้าโครงการ นางอภิญญา ผลิโกมล

งบประมาณ 100,000 บาท

7. โครงการเรื่อง การสำรวจสารพิษในระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญบริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่ -ลำพูน

หัวหน้าโครงการ นายพงษ์พอ อาสนจินดา

งบประมาณ 120,000 บาท

8. โครงการเรื่อง การลำดับชั้นหินและลักษณะโครงสร้างของชุดหิน ช่วงอายุเพอร์เมียน/ไทรแอสซิกบริเวณเขื่อนกิ่วลม

หัวหน้าโครงการ นายสมพงศ์ จันทร์มี

งบประมาณ 80,000 บาท

9. โครงการเรื่อง แบบจำลองของการกระจายอิเลกตรอนอิสระในทางช้างเผือก

หัวหน้าโครงการ นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์

งบประมาณ 67,000 บาท

10.โครงการเรื่อง การศึกษาผลของความชื้นและอัตราการไหลของก๊าซที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดโพลิเมอร์อิเล็กโตรไลห์

หัวหน้าโครงการ นายมิญช์ เมธีสุวกุล

งบประมาณ 133,000 บาท

11.โครงการเรื่อง การทดสอบและปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว

หัวหน้าโครงการ นายนิทัศน์ จิระอรุณ

งบประมาณ 200,000 บาท

12.โครงการเรื่อง การเตรียมโลหะผสมเงินเพื่อใช้ในงานบัดกรี

หัวหน้าโครงการ นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

งบประมาณ 114,000 บาท

13.โครงการเรื่อง โปรแกรมช่วยการเรียนการสอนภาษา C++

หัวหน้าโครงการ นางสาวเบญจมาศ ปัญญางาม

งบประมาณ 100,000 บาท

14.โครงการเรื่อง สื่อการสอนโปรแกรมสำเร็จรูปประกอบวิชาการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ นางวาสนา นัยโพธิ์

งบประมาณ 100,000 บาท

15.โครงการเรื่อง สื่อประสมประกอบการสอนรายวิชาบนอินตราเน็ต

หัวหน้าโครงการ นางเพชรหงส์ โชติกอาภา

งบประมาณ 78,000 บาท

16.โครงการเรื่อง ซีดีรอมประกอบการเรียนโรคผิวหนัง

หัวหน้าโครงการ นางสาวพรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร

งบประมาณ 61,000 บาท

17.โครงการเรื่อง ซีดีรอมนำเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นางสาววิไลพร สิริมังครารัตน์

งบประมาณ 61,000 บาท

18.โครงการเรื่อง สื่อประกอบการสอนสถิติเบื้องต้น

หัวหน้าโครงการ นายสนั่น สุภาสัย

งบประมาณ 106,900 บาท

19.โครงการเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชาวเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นาย พุฒิพงษ์ พุกกะมาน

งบประมาณ 93,100 บาท

20.โครงการเรื่อง การเปรียบเทียบดัชนีค่าครองชีพของประชาชนในเขตเมืองและในเขตชนบทในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นางสาวลำปาง แสนจันทร์

งบประมาณ 75,000 บาท

21.โครงการเรื่อง โปรแกรมระบบเงินเดือน คณะวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ นางปิยาภรณ์ หล้ากิ่ง

งบประมาณ 36,000 บาท

ทุนวิจัยจากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2542

1. โครงการวิจัยเรื่อง การสร้างเชื้อสายเซลล์ตัวอ่อนของหนูทดลองจาก blastocyst โดยเทคนิคการใช้วัสดุแบบวุ้น

หัวหน้าโครงการ นายวีระ วงค์คำ

งบประมาณ 80,000 บาท

2. โครงการวิจัยเรื่อง ซีดีรอมทัลติมิเดียวิชาแสงระดับพื้นฐาน

หัวหน้าโครงการ นางกานดา สิงขรัตน์

งบประมาณ 25,000 บาท

3. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการยานพาหนะของคณะวิทย์

หัวหน้าโครงการ นายธีรพงศ์ ตาใจ

งบประมาณ 13.000 บาท

4. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าโครงการ นายพร พรมมหาราช

งบประมาณ 12,000 บาท

ทุนจุลวิจัยวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ

1.โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความหลากหลายของดีเอ็นเอของไมโตคอนเดรียในสายพันธุ์ของไก่ชน

หัวหน้าโครงการ นางสาวสิริวดี ชมเดช

งบประมาณ 50,000 บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการวิจัยเรื่อง ความสามารถในการต้านเชื้อราจากจุลินทรีย์ที่ผลิตเอ็นไซม์ที่สลายไคติน(ปีที่2)

หัวหน้าโครงการ นางอภิญญา ผลิโกมล

งบประมาณ 168,000 บาท

2. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของสมุนไพรบางชนิดต่อการหลั่งน้ำนมในหนูขาว

หัวหน้าโครงการ นางสาลิกา อริธชาติ

งบประมาณ 194,810 บาท

3. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องต่อการอ่อนตัวของผลไม้เขตร้อนระหว่างการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ นายจำนงค์ อุทัยบุตร

งบประมาณ 93,130 บาท

4. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสมุนไพรไทยกวาวขาว(Pueraria spp.)

หัวหน้าโครงการ นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

งบประมาณ 166,913 บาท

5. โครงการวิจัยเรื่อง ไกลคอซิเดสและเลคตินจากพืชพันธุ์บุก (ปีที่ 2)

หัวหน้าโครงการ นางสาวดารารัตน์ ทองขาว

งบประมาณ 189,126 บาท

6. โครงการวิจัยเรื่อง การเตรียมและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤติสูงประเภทออกไซด์ของ Y-Ba-Cu โดยวิธีระเหยแห้ง

หัวหน้าโครงการ นายชำนิ แสงภักดี

งบประมาณ 91,720 บาท

7. โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างเพอริสตาลติกปั๊มป์ร่วมกับระบบโฟลอินเจชั่นสำหรับหาปริมาณซัลเฟตเหล็กและโครเมี่ยม

หัวหน้าโครงการ นางสาวสายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

งบประมาณ 133,411 บาท

8. โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตรงควัตถุสีแดงจากรากยอป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและขบวนการหมัก

หัวหน้าโครงการ นางสาวสุรีย์ ฟูตระกูล

งบประมาณ 121,040 บาท

9. โครงการวิจัยเรื่อง สภาพต้านทานแอนไอโซทรอปิกของผลึกเชิงเดี่ยวในระบบ La2-xSrxCuO4 (ปีที่ 1)

หัวหน้าโครงการ นางผ่องศรี มังกรทอง

งบประมาณ 140,008 บาท

10.โครงการวิจัยเรื่อง ปรากฎการณ์ฮอลล์เหนืออุณหภูมิวิกฤติ (Ta) ในสารตัวนำยวดยิ่งออกไซด์ YBa2Cu3-xFexO7-8 (ปีที่ 1)

หัวหน้าโครงการ นางสาวศรีเพ็ญ ท้าวตา

งบประมาณ 121,574 บาท

11.โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณของออกซิเจนที่มีผลต่อค่าอุณหภูมิวิกฤติ (Ta)และค่าความหนาแน่นกระแสวิกฤติ (Ja) ของสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง YBa2Cu3O6-x (ปีที่ 1)

หัวหน้าโครงการ นายนิกร มังกรทอง

งบประมาณ 144,942 บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประยุกต์ระบบไตเตรชันอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการวิจัย นายจรูญ จักร์มุณี

งบประมาณ 23,500 บาท

2. โครงการวิจัยเรื่อง การวินิจฉัยองค์ประกอบเชิงประจุของไอออนโดยวิธี time of flight

หัวหน้าโครงการวิจัย นายสกล แสนทรงศิริ

งบประมาณ 18,000 บาท

3. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของกระชาย (Boesenbergia pandurata holtt,) กำลังเสือโคร่ง (Betula alnoides Buch.-Ham)เพศเมีย

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวกนกพร กวีวัฒน์

งบประมาณ 20,500 บาท

4. โครงการวิจัยเรื่อง การหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของสายพันธุ์ไก่ชนด้วย Microsatellite markers

หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวสิริวดี ชมเดช

งบประมาณ 25,000 บาท

ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัว

ระยะเวลา 2 ปี (1 มี.ค.2541-28 ก.พ.2543) งบประมาณ 2,114,742 บาท

หัวหน้าโครงการ นายอนันต์เสวก เหว่ซึ่งเจริญ

2. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสารย้อมสีธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนบน

หัวหน้าโครงการ นางสาวสุรีย์ ฟูตระกูล

3. โครงการวิจัยเรื่อง Investigating the structure of rings and modules by means of relative injectivity and projectivity

ระยะเวลา 2 ปี (1 พ.ค.2541-1 พ.ค.2543) งบประมาณ 975,000 บาท

หัวหน้าโครงการ นายสมพงษ์ ธรรมพงษา

4. โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาลำไอออนเพื่อตัดร่องแคบในสารกึ่งตัวนำเซลล์แสงแดด

ระยะเวลา 2 ปี (1 ส.ค.2541-1 ส.ค. 2543) งบประมาณ 5,886,580 บาท

หัวหน้าโครงการ นายนรา จิรภัทรพิมล

5. โครงการวิจัยเรื่อง การเตรียมแบเรี่ยมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic capacity คุณภาพสูง

ระยะเวลา 2 ปี (1 ส.ค.2541 - 1 ส.ค.2543) งบประมาณ 400,000 บาท

หัวหน้าโครงการ นายกอบวุฒิ รุจิจนากุล

6. โครงการวิจัย เรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นนัลและเชิงพลศาสตร์ของฟังก์ชั่นนิวตัน ฟังก์ชั่นการประมาณสืบเนื่องและฟังก์ชั่นฮัลเลย์

ระยะเวลา 2 ปี (1 ก.ค.2541-1 ก.ค. 2543) งบประมาณ 400,000 บาท

หัวหน้าโครงการ นายปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

7. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสที่มีการเตรียมตัวอย่างแบบในท่อ

ระยะเวลา 3 ปี (ก.ย.2541-ก.ย.2544) งบประมาณ 1,631,300 บาท

หัวหน้าโครงการ นายจรูญ จักร์มุณี

8. โครงการวิจัยเรื่อง ตัวดำเนินการบางตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวดำเนินการไดมอนด์

ระยะเวลา 3 ปี (1 มิ.ย.2542-31 พ.ค.2545) งบประมาณ 970,200 บาท

หัวหน้าโครงการ นายอำนวย ขนันไทย

9. โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในทางเคมีอินทรีย์สังเคราะห์

ระยะเวลา 2540-2543 งบประมาณ 600,000 บาท

หัวหน้าโครงการ นายอภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

10.โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับเทคนิคโวลแทมเมตรี

ระยะเวลา 2 ปี ( กค.42-มิย.44) งบประมาณ 400,000 บาท

หัวหน้าโครงการ นายจรูญ จักร์มุณี

11.โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของลิ้นจี่โดยเทคนิคอณูชีววิทยา

ระยะเวลา 2 ปี ( สค.42-กค.43) งบประมาณ 1,336,896 บาท

หัวหน้าโครงการ นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

12.การพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด

ระยะเวลา 1 ปี (ก.ย.42-ส.ค.43) งบประมาณ 1,572,036 บาท

หัวหน้าโครงการ นางนวลศรี รักอริยะธรรม

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ

1. โครงการวิจัยเรื่อง การเสาะหาไฮโดรเจลสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว

ระยะเวลา 2 ปี (ก.ค.2541-ก.ค.2543) งบประมาณ 1,334,000 บาท

หัวหน้าโครงการ นางสาว ทิวาพร ศิริวิทยากร

2. โครงการวิจัยเรื่อง เซรามิกส์ใช้ในอัลตราโซนิกส์

ระยะเวลา ต.ค.2540-ต.ค.2543 งบประมาณ 3,235,460 บาท

หัวหน้าโครงการ นายทวี ตันฆศิริ

3. โครงการวิจัยเรื่อง การประดิษฐ์และสมบัติของแบเรี่ยมติตาเนต เซรามิกส์ซึ่งได้จากการเตรียมจากผงแบเรี่ยมติตาเนตที่ผลิตโดยเทคนิคเคมี

ระยะเวลา 1 ปี (16 ก.พ.2542-15 ก.พ.2543) งบประมาณ 621,720 บาท

หัวหน้าโครงการ นางสุคนธ์ พานิชพันธ์

4. โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของเส้นใยในโมโนฟิลาเมนต์สำหรับใช้เป็นไหมละลายในงานศัลยกรรม

ระยะเวลา 1 ปี (สค.42-สค.43) งบประมาณ 394,000 บาท

หัวหน้าโครงการ นางสาวจินตนา สิริพิทยานานนท์

ทุนวิจัยจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (สกว/ศช-สวช)

1. โครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลา 3 ปี ม.ค.2540-ม.ค.2543 งบประมาณ 1,522,675 บาท

หัวหน้าโครงการ นางยุวดี พีรพรพิศาล

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประเภทกำหนดหัวเรื่อง

1. โครงการวิจัยเรื่อง สมบัติการนำพาทางไฟฟ้าแบบแอนไอโซทรอปิกของผลึกเชิงเดี่ยว LSCO

ระยะเวลา ก.ย.2540-ส.ค.2543 งบประมาณ 1,500,000 บาท

หัวหน้าโครงการ นายนิกร มังกรทอง

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน

1. โครงการวิจัยเรื่อง คอมพลีทสัลแล๊ตทีซของสับวาไรตี้ของเซมิกรุ๊ปวาไรตี้

ระยะเวลา 2 ปี (2541-2542) งบประมาณ 531,400 บาท

หัวหน้าโครงการ นางศรีจันทร์ อาวรณ์

โครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

1. โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาวิธีการในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืชซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และโอลิโกแซคคาไรด์

ระยะเวลา 3 ปี (พ.ค.2540-เม.ย.2543) งบประมาณ 1,589,600.- บาท

หัวหน้าโครงการ นางสายสมร ลำยอง

โครงการความร่วมมือไทย-อังกฤษ

1. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการวิเคราะห์การรวมโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสและไอออนโครมาโทรกราฟี

ระยะเวลา 2 ปี (ก.ย.2540-ก.ย.2542) งบประมาณ 906,400 บาท

หัวหน้าโครงการ นายเกตุ กรุดพันธ์

โครงการความร่วมมือไทย-จีน

1. โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและการวิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบเกือบแตะกันบางระบบ

ระยะเวลา 3 ปี (ก.ย.42-ก.ย.45) งบประมาณ 1,011,060 บาท

หัวหน้าโครงการ นายบุญรักษา สุนทรธรรม

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก Shell international Renewables Ltd.

1. โครงการ Research for the Restoration of Natural forest Ecosystems in Northern Thailand

ระยะเวลา 3 ปี (2541-2544) งบประมาณ 50,000 ปอนด์ (เงินไทยประมาณ 3,339,701.-บาท)

หัวหน้าโครงการ นางวิไลวรรณ อนุสารสุนทร

.

รายงานประจำปี 2542