ภาคผนวกที่ 3

จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

.

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

หน่วยงาน

30 พ.ย.-1 พ.ย. 41

สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขานุการ เรื่อง “บุคลากรกับการออกนอกระบบ”

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

18 ธ.ค. 41

ประชุมเรื่อง "ระบบ TQM กับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์"

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

19 ธ.ค. 41

สัมมนาเรื่อง"การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์”

ภาควิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์”

8 ม.ค. 42

การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับภาควิชา

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

8 ม.ค. 42

การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

สำนกงานเลขานุการคณะฯ

9-10 ม.ค. 42

การใช้บริการ Internet และบริการวิชาการต่างๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

14-16 ม.ค. 42

การอบรมเรื่อง "ความปลอดภัยจากสารเคมี"

ภาควิชาเคมี

16 ม.ค. 42

ประชุมเรื่อง "ระบบ TQM กับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์"

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

23 – 24 ม.ค. 42

อบรมค่ายดาราศาสตร์ สำหรับเยาวชน ประจำปี 2542

ภาควิชาฟิสิกส์

29ม.ค. – 3 ก.พ.42

การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “ทะเลทีธิสตื้น”

ภาควิชาธรณีวิทยา

3-6 ก.พ. 42

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การจัดทรัพยากรน้ำในแอ่งระหว่างภูเขา”

ศูนย์วิจัยน้ำ

8-12 ก.พ. 42

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

12-13 ก.พ. 42

อบรมเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์สำหรับครู ประจำปี 2542

ภาควิชาฟิสิกส์

28 ก.พ. 42

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา

ภาควิชาธรณีวิทยา

3-4 มี.ค. 42

การใช้งานระบบ LAN และ Internet ในภาควิชาธรณีวิทยา

ภาควิชาธรณีวิทยา

13-14 มี.ค. 42

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล SPSS for Window

ภาควิชาสถิติ

15-19 มี.ค. 42

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้นและทฤษฎีจำนวน”

ภาควิชาคณิตศาสตร์

15-16 มี.ค. 42

การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์ในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาฟิสิกส์

17-19 มี.ค. 42

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “ลำดับและอนุกรม”

ภาควิชาคณิตศาสตร์

20-21 มี.ค. 42

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Window

ภาควิชาสถิติ

22-26 มี.ค. 42

การหัดเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Basic สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

25 มี.ค. 42

สัมมนา เรื่อง “ งานวิจัยร่วมเอกชนและการจัดภาระงานของภาควิชา”

ภาควิชาเคมี

27-28 มี.ค. 42

พัฒนาคน พัฒนางาน ครั้งที่ 2 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

3 – 4 เม.ย. 42

การประกันคุณภาพการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ : บทบาทและความพร้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

20-22 เม.ย. 42

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและไอออนพลาสมากับสสาร : การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการ”

ภาควิชาฟิสิกส์

3 – 7 พ.ค. 42

ประชุมเชิงปฏิบัติการธรณีศาสตร์ เรื่อง “แร่หินและเชื้อเพลิงธรรมชาติสำหรับครูในระดับมัธยมศึกษา”

ภาควิชาธรณีวิทยา

3 –13 พ.ค. 42

ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาควิชาเคมี,ฟิสิกส์, ชีววิทยา

9 –13 พ.ค. 42

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อัญมณีและการประเมินคุณภาพ”

ภาควิชาธรณีวิทยา

10 พ.ค. 42

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องสัญญาณเตือนภัย อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์”

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

11-13 พ.ค. 42

ประชุมเชิงปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

ภาควิชาเคมี

26-28 พ.ค. 42

อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การจัดทำ Home Page”

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

27-28 พ.ค. 42

ประชุมวิชาการสถิติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ภาควิชาสถิติ

14-15 มิ.ย. 42

อบรมการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของป่าโดยใช้พรรณไม้ท้องถิ่น

ภาควิชาชีววิทยา

22-23 มิ.ย. 42

อบรมการพัฒนาการบริหารงานด้วยกิจกรรม 5 ส

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

3-4 ก.ค. 42

สัมมนาอาจารย์ใหม่ประจำปี 2542

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

17 ก.ค. 42

สัมมนาแนวทางการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

9 –13 ก.ค. 42

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มรกต และพลอยตระกูลคอรันดัม”

ภาควิชาธรณีวิทยา

10 ส.ค. 42

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยทางเคมีวิเคราะห์

ภาควิชาเคมี

24 ก.ค. 42

ประชุมต้นทุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ

30 ส.ค.-11 ก.ย.42

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 รุ่น รุ่นละ 20 คน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

13-15 ก.ย. 42

อบรมธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการทำเหมืองถ่านหินแก่ผู้นำชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ อ.เวียงแหง

ภาควิชาธรณีวิทยา

15 ก.ย. 42

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การตกแต่ง บำรุงรักษาสนามหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น และเกษตรกรรมเบื้องต้น”

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

20-27 ก.ย. 42

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางสมัยใหม่ในการวิจัยทางเคมีวิเคราะห์"

ภาควิชาเคมี

.

รายงานประจำปี 2542