ภาคผนวกที่ 6/7

หัวข้อวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

.

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. หัวข้อวิจัย

ผลกระทบจากการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชต่อกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่และต่อการทำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในไคโรโนมิดที่บ้านแม่สาใหม่ จ.เชียงใหม่

Impact of Pesticide Use on Macroinvertebrate Community and Cholinesterase Activity of Chironomids at Ban Mae Sa Mai Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายเดชา ทาปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล

2. หัวข้อวิจัย

การสำรวจโรคฟลูออไรด์เป็นพิษในเด็กนักเรียนและระดับฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

The Survey of Fluorotoxicosis in School Children and Fluoride Levels in Waters from Amphoe Muang Changwat Chiang Rai

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาววัชรา นพคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล

3. หัวข้อวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดค่าบีโอดีโดยใช้กลุ่มแบคทีเรียจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

Comparison of BOD Reduction Efficiency by Using Bacteria from Different Surface Waters in Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวนุชนาถ แช่มช้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ยุทธศักดิ์ วณีสอน

4. หัวข้อวิจัย

ผลของกิจกรรมต่าง ๆ ในการฟื้นฟูสภาพป่าต่อความหลากหลายของไม้พื้นล่างและกล้าไม้

Effects of Forest Restoration Activities on the Species Diversity of Ground Flora and Tree Seddlings

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวอรนุช ค้อไผ่

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

สาขาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

1. หัวข้อวิจัย

การจำแนกค่าผิดปกติของแอมพลิจูดของคลื่นไหวสะเทือนโดยการประมวลผลและการสร้างแบบจำลองของ การเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดเนื่องจากระยะทางเพื่อแบ่งลักษณะของชั้นหินกักเก็บน้ำมัน

Classification of Seismic Amplitude Anomolies by AVO Processing and Modeling for Reservoir Characterization

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวิโรจน์ เวชมงคลกร

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย

2. หัวข้อวิจัย

การสำรวจลักษณะทางธรณีวิทยาใต้พื้นผิวระดับตื้นโดยการหยั่งด้วยสัญญาณเรดาร์

Ground Penetrating Radar Survey for Shallow Subsurface Geological Features

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวสุวิมล อุดพ้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย

สาขาวิชาฟิสิกส์

1. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์เส้นสเปกตรัมสว่างของระบบดาวคู่อุปราคาบีตา ไลรี

Analysis of Emission Spectra of an Eclipsing Binary System, Beta Lyrae

นักศึกษาผู้วิจัย

นายเฉลา วงศ์แสง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.สุมิตร นิภารักษ์

2. หัวข้อวิจัย

การเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง Yba2 Cu3O7-x ที่มีความหนาแน่นกระแสวิกฤตสูงโดยวิธี MPMG

Preparation of High Jc Superconductor Yba2 Cu3O7-x by MPMG Method

นักศึกษาผู้วิจัย

นายสุวิชช์ ธนะศานวรคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ผ่องศรี มังกรทอง

3. หัวข้อวิจัย

แบบจำลองสนามแม่เหล็กของกาแลกซีทางช้างเผือก

Modeling Magnetic Field of Milky Way Galaxy

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวิเชียร ไกรวัฒนวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์

สาขาวิชาธรณีวิทยา

1. หัวข้อวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปผลึกส่วนประกอบทางเคมีและแหล่งแร่คอรันดัมในแผ่นดินใหญ่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศรีลังกา

Relationship Between Crystal Morphology Chemical Composition and Occurrence of Corundum in Mainland Southeast Asia and Sri Lanka

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวีรพันธ์ ศรีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1. หัวข้อวิจัย

ทฤษฏีบทการบิดเบี้ยวของฟังก์ชันในคลาส B1 (a ) เมื่อ a e [0,1]

Distortion Theorem for Function of Class B1 (a ) when a e [0,1]

นักศึกษาผู้วิจัย

นายโชคชัย วิริยะพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์

2. หัวข้อวิจัย

1- แฟคเตอร์ และ 2 - แฟคเตอร์ ของกราฟควบคู่จากสเพราทส์เกม

1- factor and 2 - factor of Dual Graph from the Game of Sprouts

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวกรกฏ ชาติอารยะวดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.นิตยา ณ เชียงใหม่

3. หัวข้อวิจัย

พรินซิพอลีวี-มอดูล

On Principally V-Modules

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวนงคราญ สระโสม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.จินตนา แสนวงศ์

4. หัวข้อวิจัย

การหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญในปริภูมิดิสทริบิวชันและมีสัมประสิทธิ์เป็นพหุนาม

On the Solution of Ordinary Differential Equation in the Space of Distribution with Polynomial Coefficients

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาววรรณนภา เรืองธนากร

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.อำนวย ขนันไทย

5. หัวข้อวิจัย

คุณสมบัติทางเรขาคณิตของบางปริภูมิลำดับบานาค

On Geometric Properties of Some Banach Sequence Spaces

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวิเนตร แสนหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุเทพ สวนใต้

6. หัวข้อวิจัย

จุดสุดขีดและจุดสุดขีดอย่างเข้มในปริภูมิลำดับมูสิลัก-ออร์ลิกซ์ภายใต้นอร์มลักเซมเบอร์ก

Extreme Points and Strongly Extreme Points in Musielak-Orlicz Sequence Spaces Equipped with the Luxemburg Norm

นักศึกษาผู้วิจัย

นายสาธิต แซ่จึง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

7. หัวข้อวิจัย

การแปลงเมทริกซ์ระหว่างปริภูมิลำดับค่าเวกเตอร์

Matrix Transformations Between vector-Valued of Sequence Spaces

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวอรวรรณ ตรีภักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุเทพ สวนใต้

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

1. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์ยาคงคลังสำหรับการรักษาผู้ป่วยวัณโรคของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 เชียงใหม่

Inventory Analysis of Tuberculosis Medicine for the Office of Communicable Disease Control Region 10 Chiang Mai

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวปริยาพร เสนกาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.อันธิกา สุปริยศิลป์

2. หัวข้อวิจัย

การสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามระบบปัจจุบันและระบบเดิม

Survey of the Attitude Towards the Present and the Former Systems of chiang Mai University Entrance Examination

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวสุกัญญา เกษศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.รัชนี ตียพันธ์

3. หัวข้อวิจัย

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลตามฤดูกาลโดยวิธีบ๊อกซ์-เจนกินส์และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเตอร์

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายจักรกฤช กิตตินภากุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ลำปาง แสนจันทร์

4. หัวข้อวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติจากการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบหลายชนิด

Comparative Study of Efficiency of Statistic from Various Types of Systematic Sampling

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวจามรี ทุกข์สูญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์

5. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์พหุระดับของข้อมูลสุขภาพอนามัยของปัจเจกบุคคลและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

Multi-level Analysis of Individual and Community Hygienic Data in Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวพนารัตน์ พลับอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

6. หัวข้อวิจัย

สถิติวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย

Statistical Analysis of Household Savings Behavior in Thailand

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวมธุวลี พินิจมนตรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

7. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปรากฎการณ์ในระบบและนอกระบบของประชากร

Statistical Package Development for Analysis of Demographic and Non-demographic Phenomenal Changes

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายวฐา มินเสน

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

สาขาวิชาเคมี

1. หัวข้อวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อนลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้งานแล้ว

Quality Improvement of Used Motor Lubricating Oil

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวณัฐกานต์ ขำทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. ดำรัส ทรัพย์เย็น

2. หัวข้อวิจัย

การดูดซับปุ๋ยอนินทรีย์และฮอโมน์พืชโดยซีโอไลต์

Adsorption of Inorganic Fertilizer and Plant Hormones by Zeolite

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวอัจฉรา เจริญทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. ดำรัส ทรัพย์เย็น

3. หัวข้อวิจัย

เสถียรภาพของไลโอโฟ บิกซอลสารละลายอิเล็กโทรไลต์

Stability of Lyophobic Sol in Electrolyte Solutions

นักศึกษาผู้วิจัย

นายธนะรัตน์ วิทยาขาว

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์

4. หัวข้อวิจัย

การขจัดฟลูออไรด์ด้วยถ่านกระดูก

Deffuoridation by Bone Char

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวนัทธมน แฝงศรีคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

5. หัวข้ออวิจัย

การสังเคราะห์ 9 ,10 -ไดไฮโดร-5-เตตระไฮโดรไพรานิลออกซี-สไปโร [3-ไซโคลเพนทีน-1,11 -(9,10) -อีธาโนแอนทราซีน] -2-โอน: พรีเคอเซอร์ของ( )-เพนทีโนไมซิน และ( )-อิพิเพนทีโนไมซิน I

Synthesis of 9 ,10 -Dihydro-5- tetrahydropyranyloxy-spiro [3-cyclopenten-1 ,11 -(9,10)-ethanoanthracene] -2-one: A Precursor Approch to ( ) -Pentenomycin I and ( ) -Epipentenomycin I

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวปฏิมา ไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. อภิวัฒน์ ปารมี

6. หัวข้อวิจัย

การสังเคราะห์ 9 ,10 -ไดไฮโดร-5-อะเวซทิล-สไปโร [3-ไซโคลเพนทีน-1,11 -(9,10)-อีธาโนแอนทราซีน ] -2-โอน: พรีเคอเซอร์ของ(+)-เพนทีนโนไมซิน II และ( )-อิพิเพนทีโนไมซิน II

Synthesis of 9 ,10 -Dihydro-5- acetyl-spiro [ 3-cyclopenten-1 ,11 -(9,10)-ethanoanthracene] -2-one: A Precursor Approch to ( )-Pentenomycin II and ( ) -Epipentenomycin II

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวขวัญดาว กวยทิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. อภิวัฒน์ ปารมี

7. หัวข้อวิจัย

การเตรียมไดอะตอมไมต์เพื่อใช้เป็นสารช่วยกรอง

Preparation of Diatomite for Filter - Aids

นักศึกษาผู้วิจัย

นายชัยศรี ไชยวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

8. หัวข้อวิจัย

การเปรียบเทียบวิธีเตรียมตัวอย่างโดยการย่อยสลายเปียกและการเผาแห้งก่อนการวิเคราะห์ ปริมาณซิลิเนียมในนมโดยเทคนิคไฮโดรด์เจเนอเรชันอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี

Comparison of Sample Pretreatment Methods by Wet Digestion and Dry Ashing Priorato Determination of Selenium in Milk Sample by Hydride Generation Atiomic Absorption Spectrophotometry

นักศึกษาผู้วิจัย

นายธวัชชัย คำรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

9. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาวิธีการหาปริมาณตัวยาไดเฟนไฮดรามีนไฮโดรคลอไรด์ด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตริก โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส

Method Development for Determination of Diphenhydramine Hydrochloride by Spectrophotometric Flow Injection Analysis

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวประภัสสร อินตามูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.จรูญ จักร์มุณี

10. หัวข้อวิจัย

การสังเคราะห์สารบิสไตรบิวทิลทินออกไซด์

Synthesis of Bis(tributyltin)Oxide

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวพัชราภา อุทสิทธิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

11. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาวิธีการหาปริมาณ U -234,U-235 และ U-238 โดยแอลฟาสเปกโทรเมตรี

Develpoment of Determination Procedure for - 234 , U -234 and U-238 by Alpha Spectromatry

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวรติรส เภรีภาส

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

12. หัวข้อวิจัย

ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราของกลุ่มอะซีทอกซีและไวนีลในสาร 1 -อะซีทอกซีชาวิคอลอะซีเทต

Antifungal Activity of Acetoxy and Vinyl Groups in 1 -Acetoxychavicol Acetate

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวดวงใจ จิปิภพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ดำรัส ทรัพย์เย็น

13. หัวข้อวิจัย

การเกาะติดของอีนาเมลโดยพันธะเคมีระหว่างผิวแก้วกับโลหะ

Adherence of Enamel by Chemical Bonding at Glass-Metal Interface

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวปิยนันท์ บุญอริยเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

14. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาวิธีการสกัดสารหอม 2-อะเซทิ-1-ไพโรลีน จากตัวอย่างพืช

Development of Extraction Method for Aroma Compound 2-Acetyl-1-pyrroline from Plant Samples

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายศุภชัย ชุนวิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์

15. หัวข้อวิจัย

การหาปริมาณสารหอม 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีนในข้าวโดยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี

Quantification of Aroma Compound 2-Acetyl-1-pyrroline in Rice by Gas Chromatography

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวสุกัญญา เขียวสะอาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์

16. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาวิธีการเตรียมทางเคมีในสารละลายและการวิเคราะห์สารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูงระบบบิสมัท

Development of the Wet Chemical Method for Preparation and Analysis of High Tc Superconductor Bismuth System

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายเสนีย์ เครือเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

17. หัวข้อวิจัย

การปรับสภาวะเทคนิคการสกัดสารแบบโซลิตเฟสไมโครเอกซ์แทรกชันเพื่อหาปริมาณสารประกอบบีเทกซ์ในตัวอย่างจริง

Optimization of Solid Phase Microextraction Technique for the Determination of BTEX Compounds in Real Samples

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวกรรณทิมา สระอุบล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร

18. หัวข้อวิจัย

การกำจัดสารหนูออกจากน้ำที่ปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง ศิลาแลง และฮีมาไทต์

Removal of Arsenic from Contaminated Water Using Red Clay, Laterite and hematite

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายจรูญ จันทร์สมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

19. หัวข้อวิจัย

การหาปริมาณสารกลุ่มฟีนอลในตัวอย่างน้ำและน้ำทิ้งโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีหลังจากการสกัดด้วยวัฎภาคของแข็ง

Determination of Phenols in Water and Wastewater by Gas Chromatography After Solid Phase Extraction

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวเนตรนภิส แก้วช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร

20. หัวข้อวิจัย

อิทธิพลของลำดับการเติมโคมอนอเมอร์ที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคของโคพอลิเมอร์ในโคพอลิเมอร์ไรเซชัน แบบเปิดวงของแอล-แลคไทด์และเอปไซลอน-คาโพรแลคโทน

Invluence of Sequential Comonomer Addition on the Resulting Copolymer Microstructure in the Ring Opening copolymerisation of L-Lactide and e -Caprolactone

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาววัลย์ลิกา สุขสำราญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.โรเบิร์ต มอลลอย

21. หัวข้อวิจัย

การใช้ดัชนีรีเทนชันโคแว็ทส์ในการหาองค์ประกอบของน้ำมันเชื้อเพลิง

Use of Kovats Retention Indices for Identification of Components in Gasoline

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาวสุภาพร แสงศรีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร

สาขาวิชาชีววิทยา

1. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในนาข้าว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Biodiversity of Blue-Green Algae in Rice Paddy in Mae Rim District Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายทวีเดช ไชยนาพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

2. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายยึดเกาะและสหสัมพันธ์เชิงอาหาร ในปลากินพืชบางชนิดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

Biodiversity of Phytoplankton and Benthic Algae as well as Correlation as Food in Some Herbivorous Fish Species in the Reservoir of Mae Ngat Somboonchol Dam

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวพรศิริ ตู้ลารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

3. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในกะเหรี่ยงและม้งด้วยไมโครแซทเทลไลท์ 2 ตำแหน่ง

Analysis of Y Chromosome Haplotypes in Karen and Hmong Based on 2 Microsatellite Loci

นักศึกษาผู้วิจัย

นายเมธวี ศรีคำมูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร. ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

4. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในเย้าและลหุด้วยไมโครแซทเทลไลท์ 2 ตำแหน่ง

Analysis of Y Chromosome Haplotypes in Yao and Lahu Based on 2 Microsatellite Loci

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวสิริสุดา สุทธิสารากร

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

5. หัวข้อวิจัย

การเก็บรวบรวมและเพาะเลี้ยงเห็ดจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Collection and Cultivation of Macrofungi from Doi Suthep-Pui National Park

นักศึกษาผู้วิจัย

นายนิคม พุทธิมา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. อุราภรณ์ สอาดสุด

6. หัวข้อวิจัย

การวิเคราะห์ความแตกต่างโครงสร้างของยีนบีตาโกลบินโดยการหาลำดับเบส

Structural Analysis of Unknown Beta-Globin Gene Variant by DNA Sequencing

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวชมัยพร จ้ายนอก

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. วิไลภรณ์ สุภาพพันธ์

7. หัวข้อวิจัย

ผลของอุณหภูมิและแสงต่อการเจริญเติบโตและการสลายตัวของเห็ดโคนน้อย

Effects of Temperature and Light on Growth and Deliquescent of Coprinus camatus var. ovatus (Schtt.ex.Fr.)

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวนิฤมล ลิมปิโชติพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. อุราภรณ์ สอาดสุด

8. หัวข้อวิจัย

ผลยับยั้งของแลคติดแอสิดแบคทีเรียที่ทนอุณหภูมิสูงต่อการเจริญของ Staphylococus aureus , Escherichia coli , Saccharomyces cerevisiae และ Aspergillus flavus Inhibitory Effect of Thermotolerant Lactic Acid Bacteria on Growth of Staphylococus aureus , Escherichia coli , Saccharomyces cerevisiae and Aspergillus flavus

นักศึกษาผู้วิจัย

นางไพรินทร์ บุตรกระจ่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. อภิญญา ผลิโกมล

9. หัวข้อวิจัย

ประสิทธิภาพทรานฟอร์เมชันใน E. Coli โดยวิธีอิเล็กโทรพอเรชัน

Transformation Efficiency in E. Coli by Electroporation

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวีระชัย ตีรอรุณศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

10. หัวข้อวิจัย

การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียทนความร้อนที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส

Isolation and Selection of Thermotolerant Bacteria Capable of Producing Cellulase

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวจุฑาธัญ ครุธดิลกานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.มรกต สุกโชติรัตน์

11. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่าย การปนเปื้อนของตะกั่วในสาหร่ายและตะกอนดิน และความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ม 2542-2543

Biodiversity of Algae, Contamination of Lead in Algae and Sediment and Their Relation to Water Quality in Mae-Kha Cannal, Chiang Mai Province, 1999-2000

นักศึกษาผู้วิจัย

นายวุฒินันท์ ศิริรัตนวรางกูร

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

12. หัวข้อวิจัย

การแยกและการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียทนร้อนจากถั่วเน่าที่สามารถผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิก

Isolation and Selection of Thermotolerant Bacteria from Fermented Soy Bean (Thua-Nao) Capable of Producing Y-Polyglutamic Acid

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวรัศมิกร สิงห์เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.มรกต สุกโชติรัตน์

13. หัวข้อวิจัย

การศึกษาคาริโอไทป์ของปลาค้อ (สกุล Schistura) จากลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่

Karyotype Study of the Stone Loach Fish (Genus Schistura) from Watershed of Ping River, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ปริศนา จริยวิทยาวัฒน์

14. หัวข้อวิจัย

การสำรวจและศึกษาชีวประวัติของแมลงวันทองในจังหวัดเชียงใหม่

Survey and Life History Study of Fruit Flies (Bactorera spp.) in Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายไชวัฒน์ ดวงสุภา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

15. หัวข้อวิจัย

การจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชของชาวม้งในหมู่บ้านผาปู่จอม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Management, Conservation and Utilization of Plant Species by Hmong of Pah Poo Chom Village, Mae Taeng District, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายเด่น เครือสาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

16. หัวข้อวิจัย

การแยกและการคัดเลือกฟังไจเอนโดไฟต์ของพืชสมุนไพรบางชนิดที่สามารถผลิตแอล-แอสพาราจิเนส

Isolation and Selection of Some Gerbal Endophytic Fungi Capable of Producing L-Asparaginase

นักศึกษาผู้วิจัย

นายธนากร เพิ่มพูนสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

17. หัวข้อวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำที่สัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่แบบต่าง ๆ โดยใช้กับดักอีเมอร์เจนซ์

Biofiversity of Trichoptera in Relation to Different Microhabitats Studied by Emergence Traps

นักศึกษาผู้วิจัย

นายธรรมวัตร แก้วตาปี

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล

18. หัวข้อวิจัย

การสำรวจหนอนพยาธิกลุ่มโมโนจีเนียจากปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) ในบ่อเลี้ยงอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Survey of the Monogenea from Cultured Hybred Catfish (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus) of San Sai District, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายนิพนธ์ หมาดอาหิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

19. หัวข้อวิจัย

ผลของภาชนะปลูก ปุ๋ย และการกำจัดรากโดยใช้อากาศต่อการผลิตต้นกล้าที่ใช้สำหรับการฟื้นฟูป่า

Effects of Container Type, Fertilizer, and Air Pruning on the Preparation of Seedlings for Forest Restroation

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวเนตรนภิศ จิตแหลม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

20. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพยาธิใบไม้จากกระเพาผ้าขี้ริ้วโค ในบางอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

Genetic Diversity of Rumen Cow Flukes in Some Districts of Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นายประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

21. หัวข้อวิจัย

พฤติกรรมของนกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Apus pacificus) บริเวณถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Behavior of Pacific Swift (Apus pacificus) at Nam Lod Cave, Mae Hong Son Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวปัทมาวดี เงินจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

22. หัวข้อวิจัย

ชีวประวัติและอัตราผลผลิตขั้นที่สอง ของแมลงหนอนปลอกน้ำ (Trichoptera : Calamoceratidae) ในลำธารที่แตกต่างกันบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Life History and Secondary Productivity of Caddisflies (Trichoptera : Calamoceratidae) Inhabiting Different Streams on Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province.

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล

23. หัวข้อวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบคาริโอไทป์ของเขียดแลว (Rana blythii Boulenger) และกบพื้นเมืองพันธ์ผสม (Rana spp.) โดยวิธีย้อมแถบสีซีและจี

Comparative Study of the Giant Frogs (Rana blythii Boulenger) and Local Hybride Frogs (Rana spp.) Karyotypes by Using C and G-banding Techniques

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวมยุรี พานิชชอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์บุญเกตุ ฟองแก้ว

24. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายของพืชดอกที่ขึ้นตามธรรมชาติบนดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

Biodiversity of Wild Flowering Plandts at Doi Ang Khang, Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวอรุโณทัย จำปีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

25. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายและการทดลองเลี้ยงแมลงเบียนบางชนิดของแมลงวันทองในจังหวัดเชียงใหม่

Diversity and Experimental Rearing of Some Fruit Flies’s Parasitoids in Chiang Mai Province

นักศึกษาผู้วิจัย

นางสาวอาทิตยา ธัญญกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาเคมี

1. หัวข้อวิจัย

การปรับสภาวะของเทคนิคลิควิคโครมาโทกราฟีแบบใหม่ให้เหมาะสมสำหรับการหาปริมาณสารกลุ่มแคปไซซินอยด์ในพริกของไทย

Optimization of Modern Liquid Chromatography for the Determination of Capsaicinoid Compounds in Thai Capsicum Fruits

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางรัชนีวรรณ การค้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร

2. หัวข้อวิจัย

การสังเคราะห์ทางเคมีและการหาลักษณะเฉพาะของบิสมัธโซเดียมติตาเนต

Chemical Synthesis and Characterization of Bismuth Sodium Titanate

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายภูษิต ปุกมณี

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์

3. หัวข้อวิจัย

การสกัดกลัยโคไซด์โดยการฟอกสีด้วยไฟฟ้า

Isolation of Glycosides by Electrolytic Decolourization

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายวีระชัย พุทธวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ด้วย พุธศุกร์

4. หัวข้อวิจัย

การพัฒนาโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับแอนไอออนนิกเซอร์แฟคแตนท์ ฮัยออสซีนบิวทิลโบรไมต์ อิตเทรียม และแมงกานีส

Development in Flow Injection Analysis for Anionic Surfactants, Hyoscine Butylbromide, Yttrium,Cobalt and Manganese

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายวิบูลย์ ประดิษฐ์เวียงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

5. หัวข้อวิจัย

การหาสภาวะที่เหมาะสมของตัวแปรในกระบวนการปั่นแบบหลอมสำหรับไหมเย็บแผลแบบเส้นเดี่ยวชนิดละลายได้

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางอโนดาษ์ จารุจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.โรเบิร์ต มอลลอย

6. หัวข้อวิจัย

การศึกษาการเปลี่ยนสภาพไนเตรตเป็นไนไตรต์ด้วยจุลินทรีย์โดยโครมาโทกราฟีของเหลวสมัยใหม่

Microbial Conversion Study of Nitrate to Nitrite by Modern Liquid Chromatography

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายจิรศักดิ์ ตรีพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

7. หัวข้อวิจัย

การออกแบบสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของเซกเมนต์บล็อคเทอร์พอลิเมอร์ของแอล-แลคไทด์ ไกลโคไลด์ และเอปไซลอน-แคโพรแลคโทน สำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลแบบเส้นเดี่ยวชนิดละลายได้

Design, Synthesis and Characterisation of Segmented Block Terpolymers of L-Lactide, Glycolide and e -Caprolactone for Use Absorbable Monofilament Surgical Sutures

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายยอดธง ใบมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.โรเบิร์ต มอลลอย

สาขาวิชาชีววิทยา

1. หัวข้อวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของเบนทิคไตอะตอมและการประยุกต์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่

Biodiversity of Benthic Diatoms and Their Application in Monitoring Water Quality of Mae Sa Stream Suthep-Pui National Park Chiang Mai

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายตรัย เป๊กทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

2. หัวข้อวิจัย

การสำรวจและการแยกเชื้อราเอนโดไฟท์และแซพโพรบของกล้วยป่าในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Survey and Isolation of Endophytic and Saprobic Fungi of Wild Banana in Doi Suthep-Pui Naitonal Park

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นางสาววิพรพรรณ์ โพธิตา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

สาขาคณิตศาสตร์

1. หัวข้อวิจัย

มอดูลแบบควอซี-พรีนซิแพ็ลลิอินเจคทีฟและมอดูลแบบควอซี-พรีนซิแพ็ลลิโพรเจคทีฟ

On Quasi-Principally Injective Modules and Quasi-Principally Projective Modules

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายศรัณย์ ว่องไว

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

2. หัวข้อวิจัย

ริงที่มอดูลเอกฐานเป็นวีคลิอินเจคทีฟ

On Rings Whose Singular Modules are Weakly Injective

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายสมยศ พลับเที่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

3. หัวข้อวิจัย

การแปลงเมทริกซ์ของปริภูมิลำดับค่าเวกเตอร์

Matrix Transformations of Vector-Valued Sequence Spaces

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายชานันก์ สุดสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุเทพ สวนใต้

สาขาวิชาฟิสิกส์

1. หัวข้อวิจัย

โครงสร้างและสมบัติของแบเรียมติตาเนตที่มีแบเรียมและติตาเนียมหลายอัตราส่วน

Structures and Properties of Barium Titanate at Various Ratios of Barium and Titanium

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายชโนภาส พาโคกทม

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

1. หัวข้อวิจัย

สมบัติทางพีโซอิเล็กทริกและสมบัติเชิงกลของสารผสม (0-3) ระหว่างเลดเซอร์โคเนต ติตาเนต และพอลิเมอร์

Piezoelectric and mechanical Properties of Lead Zirconate Titanate and Polymer

นักศึกษาผู้ทำวิจัย

นายวิม เหนือเพ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

.

รายงานประจำปี 2542

.