การจัดการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

.

งานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา 2541-2542 เน้นหนักในการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และความเป็นผู้นำ ตลอดจนพัฒนาองค์กรและระบบการทำงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานประจำปี 2542

.