การจัดการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

.

งานกิจกรรมนักศึกษา

เป็นงานบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (สนว.) เป็นองค์กร หลักและมีชมรมในสังกัดอีก 23 ชมรม 8 กลุ่มนักศึกษาแยกตามภาควิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาไม่สังกัดวิชาเอก ในปีนี้ ที่ทำการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ย้ายจาก ตึกเคมี 1 ไปที่ชั้น 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (ตึก 9 ชั้น) และมีการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้และหญ้าสร้างภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการสโมสรนักศึกษาฯ ให้ดูสวยงามหลังจากนั้น มีการจัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์-บุคลากร สำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2541-2542 เป็นไปตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยและตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ได้ จัดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และกิจกรรม Good Bye Senior ได้ เปลี่ยนจากการจัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัย เป็นบริเวณหน้าศาลาธรรม มช. เพื่อประหยัด งบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้ยังคงมีการมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลกิจกรรมดี ดังเช่นทุกปีที ่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษา ฝึกฝนการทำงานร่วมกัน โดยมีชมรมต่าง ๆ และนักศึกษาได้รับรางวัลกิจกรรมดี จำนวน 23 รางวัล และมีนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีจำนวน 68 คน กิจกรรมที่ดำเนิน การในปีงบประมาณ 2541-2542 มีทั้งหมด 52 กิจกรรม (รายละเอียดดังแสดงใน ภาคผนวกที่ 5 )

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

เป็นงานให้บริการ นักศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา ( ดูหัวข้อการขยายโอกาสทางการศึกษา) งานแนะแนวและจัดหางาน ศึกษาต่อ งานให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ การติดต่อประสาน งานระหว่างนักศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2541-2542 นี้ หน่วยกิจการนักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งในด้านการแนะนำ เพื่อเตรียมตัวสมัครงานและการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน โดยการจัดปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดังเช่นปีที่ผ่านมา โดยเชิญ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ มาบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตสดใสหลังวัยศึกษา” ซึ่งเป็น การแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวของนักศึกษา ทั้งการเตรียมตัวสมัครงาน และการทำงาน ตลอดจนการเตรียมตัวศึกษาต่อภายหลังจากจบการศึกษา และการแนะนำมารยาทการ เข้าร่วมงานสังคมโดยคุณสุชาดา ทองศุภผล กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากทั้ง นักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วมงานเป็นอย่างดี กิจกรรมนี้หน่วยกิจการนักศึกษาจะดำเนิน การต่อในปีต่อไป

รายงานประจำปี 2542

.