งบประมาณ

 

งบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2542 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินงานจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนจากแหล่งงบประมาณ ดังต่อไปนี้

1.1 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน

1.1.1 งบประมาณประจำปี จำนวน 225.07 ล้านบาท

1.1.2 งบประมาณสนับสนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน จำนวน 24.97 ล้านบาท

1.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 17.55 ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำแนกเป็นแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

งบประมาณแผ่นดิน

โครงการเร่งรัดฯ

เงินรายได้

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

205,174,700

24,971,500

8,091,500

แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา

12,016,300

-

3,385,900

แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

4,815,200

-

2,204,000

แผนอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาศาสนา

-

-

3,000

ศิลปและวัฒนธรรม

-

-

-

แผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

2,527,400

-

370,000

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

95,000

-

160,000

แผนงานกิจการนักศึกษา

448,300

-

1,956,000

งบกลาง

-

-

1,379,800

.

225,076,900

24,971,500

17,550,200

.

รายงานประจำปี 2542

..