การวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัยที่ขอรับการจดทะเบียนประจำปี 2542

.

ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย

ผู้ประสานงาน

1. พอลิเมอร์ (Polymer)

ดร.นิภาพันธ์ มอลอย

2. คาร์โบไฮเดรตเทคโนโลยี (Carbohydrate Technology)

ดร.ดารารัตน์ ทองขาว

3. สิ่งแวดล้อม (Environmental)

ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

4. เคมีนิวเคลียร์-เรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม (Nuclear-Radiochemistry and Environmental Analysis)

รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

5. งานวิจัยน้ำด้านชีวภาพ (Aquatic Biology)

อาจารย์ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร

6. ฟังไจ (Fungi)

ดร.อุราภรณ์ สอาดสุด

7. สาหร่ายประยุกต์ (Algal Applied)

ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

8. หอพรรณไม้และฐานข้อมูลของพืชพรรณ (Herbarium and Flora Database)

รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

9. ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเหนือของประเทศไทย (Biodiversity in Northern Thailand)

ผศ.ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ

10. ความหลายหลายทางพันธุกรรม( Genetic Diversity)

รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

11. ปรสิตวิทยา (Parasitology)

ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

12. การวิจัยฟื้นฟูป่า (Forest Restoration)

Mr. Stephen Elliott

13. อณูชีววิทยา (Mulecular Biology)

รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

14. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology)

ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร

15. เชื้อเพลิงธรรมชาติ (Fossil Fuels)

รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

16. ธรณีวิทยาแหล่งน้ำ (Geology of Water Resources)

รศ.ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา

17. อิเลกโทร-เซรามิกส์ (Electro-Ceramics)

ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

18. การกัดกร่อนและการออกซิเดชันของโลหะ (Corrosion and Oxidation of Metals)

รศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม

19. อาคารนิวตรอนพลังงานสูง (Fast Neutron)

รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

20. เลเซอร์และทัศนศาสตร์ประยุกต์ (Laser and Applied Optics)

ผศ.ดร.สำราญ ลาชโรจน์

.

ชื่อหน่วยวิจัย

ผู้ประสานงาน

1. เอนไซม์เทคโนโลยี (Enzyme Technology)

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

2. เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ด้วยเตาอบไมโครเวฟ

ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

3. สารกลิ่นหอมในผลไม้และอาหาร (Fruit and Food Aroma)

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

4. ผงถ่านกัมมันต์เคลือบผิว (Surface Coating-Activated Carbon)

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

5. การผลิตโปรตีน (Protein Production)

ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

6. สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ (Medicinal plants and Reproduction)

ดร.กนกพร กวีวัฒน์

7. แมลงเศรษฐกิจ (Economic Insects)

รศ.ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

8. พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Ethnobotany)

ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

9. โปรโตซัว (Protozoalogy)

ดร.อำนาจ โรจนไพบูลย์

10. ความหลากหลายของจุลินทรีย์ (Microbial Diversity)

รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

11. หน่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้ริ้นน้ำจืด (Environmental Quality Monitoring by Using Midgees (Chironomidae)

อาจารย์วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์

12. หินอัคนีและแร่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง (Igneous Rocks and Related Ore Deposits)

ผศ.ดร.ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

13. ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Geophysics)

ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย

14. ดาราศาสตร์โฟโตเมตรี (Astronomical Photometry)

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

15. การประยุกต์ความน่าจะเป็น (Probability Application)

รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์

16. สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี (Envirnmental Research Unit of Environment and Technology)

อาจารย์พุฒิพงษ์ พุกกะมาน

17. การต่อโลหะ-โลหะและโลหะเซรามิกส์(Metal-Metal and Metal-Ceramics Joining)

อาจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

.

รายงานประจำปี 2542

.