1. ชื่อหน่วยวิจัย

สารกลิ่นหอมระเหยในผลไม้และอาหาร (Fruit and Food Aroma)

ภาควิชา

เคมี

2. สมาชิก

1. รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

2. ผศ.ดร. สุกัญญา มหาธีรานนท์

3. อ. วรลักษณ์ อังสุวรางกุร

ผู้ประสานงาน

สมาชิก

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล :

การวิจัยด้านสารกลิ่นหอมระเหยจากผลไม้เศรษฐกิจเช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย มังคุด เงาะ ทุเรียน และสารกลิ่นหอมระเหยที่ใช้กับอาหารจะช่วยทำให้ได้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้ และ อาหาร

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย :

การทำวิจัยเพื่อหาองค์ประกอบของ Characteristic impact compounds ของผลไม้และสารหอมระเหยที่ใช้กับอาหาร

ทำงานวิจัยร่วมกับโครงการหลวงเพื่อการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

5. งานวิจัยที่ยังดำเนินการอยู่ :

- ศึกษาวิเคราะห์สารหอมระเหยที่ใช้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม

- ศึกษาวิเคราะห์สารหอมระเหยจากสมุนไพรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง

- เริ่มโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Lille ประเทศฝรั่งเศส

6. อุปกรณ์เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว :

- เครื่องมือสกัดสารหอมระเหยแบบ Simultaneous steam distillation and extraction

- Rotary evaporator

- Gaschromatograph/Spectrometer

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน :

REFERED PUBLICATIONS :

1. G. Chairote, F.Rodriquez, S.Seck, and J.Crouzet, "Characterization of Additional Volatile Flavor components of Apricot", J.Food Sci.,45 (6), 1898 (1981).

2. G. Chairote, P.Panbangred, A.Shinmyo, and H.Okada, "Cloning and Expression of b -Xylosidase Gene of Bacillus pumillus in Escherichia coli", Annual report of ICME,5,211(1982).

3. G. Chairote, F.Rodriquez, S.Seck, and J.Crouzet, "Volatile Component Modification During Heat Treatment of Fruit Juices", Instrumental Anal.of Food, 2, 119,(1983).

4. W.Panbangred, G.Chairote, A.Shinmyo, and H.Okada, "Enzyme System of Xylanhydrolysis in Bacillus pumilus and Gene Cloning in Escherichiacoli",Microbial Utilization of Renewable Resources, 3, 37 (1983).

5. M. Kawakami, G.Chairote, and A.Kobayashi, "Flavor Constituents of Pickled tea,Miang in Thailand", Agric.Biol.Chem., 51(6),1683(1987).

6. G.Chairote, "Volatile Constituents of fresh and Canned Longan(Euphoria longana Lam. CV.Edaeng)",Food Science and Technology in Industrial Development,1989

7. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "การวิเคราะห์สารให้กลิ่นของถั่วเน่า" รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2531

8. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "การดัดแปลงสารไลโมนีนโดยกระบวนการทางชีวภาพ รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2535

9. G.Chairote, Volatile Aroma Constituents of Roasted Tamarind Seeds ,J. Sci.Fac.CMU,25(2):117(1998)

INTERNATIONAL MEETING :

1. G.Chairote, "Composting of Dried Modified Anaerobic Lagoon Sludge Open Windrow Piles", PPRTI Seminar on waste Resource Recovery Biotechnology and Pollution Control, PPRTI, Singapore, 1987.

2. G.Chairote, "Studies on Acid Proteinase of Carp Liver Part I and II", Seminar of Biochemistry, Sophia University, Tokyo,Japan, 1984.

3. G.Chairote, "Volatile Constituents of Toanao", 1st Princess Chulaporn Science Congress, Bangkok, 1987.

4. G.Chairote, "Volatile Constituents of Fresh and Canned Longan (Euphoria Longana Lam.CV. Edaeng.)", Asean Food Conference Bangkok, 1988.

5. G.Chairote, "Glucose Isomerase from Leuconostoc and Streptomyces Species",Seminar on Recent Advances and Future Prospects in Biotechnology,Bangkok,1989.

6. G.Chairote, "Analysis of Volatile Aroma Compounds from "Reow Hom", The 3rd International Conference on Science and Technology Transfer toThailand, Bangkok, July 23-25, 1993.

NATIONAL MEETING :

1. G.chairote, "comparision of Volatile aroma Compounds of Fermented Soybean Before and Ater Fermentation", 1st Chemex THAI, Bangkok, 1989.

2. Pakawan Nongkunsarn, A. Wannagon and G. Chairote, "Fermented Soybean for Food Flavoring", 15th Conf.Sci.Tech. Thailand, 1989.

3. J. Intraprasert and G. Chairote,"Glucose Isomerase from Leuconostoc Sp. and Streptomyces sp.,"The 1st Aanual Meeting of the Thai Society for Biotechnology", Bangkok, December 13-15, 1989.

4. A. Srisonkompol and G. Chairote, "Antifungal Activity from the Extract of Galanga (Languas galanga Linn.)",21st Congress on Science and Technology of Thailand,1995

5. P. Jandanklang and G. Chairote, "Primary Study on Insect Repellent Plants", 25th Congress on Science and Technology of Thailand,1999

THESIS SUPERVISOR :

1. Apiradee Sarika,"The Study of Aroma in Fermented Tea Leaves", 1984.

2. Jariya Pitipornnarong,"Studies on Odored Compounds of Fresh and Canned Longan (Euphoria longana Lam.cv.Edaeng)", 1988.

3. Suthita Sangkam,"Studies of Glucose Isomerase, Invertase and Some Carbohydrates from Microorganism Isolated from Sugar Industrial Waste", 1988.

4. Somkiat Kruaysawat,"Identificationof Volatile Aroma Compounds in Fermented Soybean", 1989.

5. Junpen Intaraprasert,"Extraction and Purification of Glucose Isomerase from Leuconostoc.sp. and Streptomyces.sp.", 1989.

6. Patchanee Ganpinyo, "Aldehyde Dehydrogenase for Enzymatic Improvement of Food Flavor",1991

7. P. Jandanklang, "Primary Study on Insect Repellent Plants",1992.

8. A. Srisonkompol, "Antifungal Compounds from the Extract of galanga (Languas galanga Linn.),Put(Ashcrasma sp.) and Sakan(Piper ribisoides Wall.)",1995

9. Saranyu Khammuang, "Purification and Kinetic Characterization of Glutathione s-Transferase from the Mosquito Anopheles dirus B," 1996.

10. Benjawan Suesat, "Study of Aroma Constituents of "Taklai Ton" and "Rosemary" Grown in Northern Thailand",1999

11.Supaphan Maneeboon, "Separation of Essential Oil Constituents from Litsea Cubeba Pers. By Column Chromatography",2000

BOOK EDITOR :

1. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "เอนไซม์ จุลินทรีย์ และเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในอาหาร" ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2526

2. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "อโรมา กลิ่นหอมระเหยจากผลไม้" ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2531

3. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "การสกัดและแยกสารระเหย" ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2531

INTERNATIONAL RELATION

Collaborative work with :

Prof. Dr. Christian Rolando

Directeur de Recherch au CNRS

Université des Sciences et Technologies de Lille(Lille I)

UFR de Chimie.

Planning to work in Lille in the year 2000.