1. ชื่อหน่วยวิจัย

การต่อโลหะ-โลหะ และ โลหะ-เซรามิกส์

(Metal-Metal and Metal-Ceramics Joining)

ภาควิชา

เคมีอุตสาหกรรม

2. สมาชิก

1. นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

2. นายวรพงษ์ เทียมสอน

ผู้ประสานงาน

สมาชิก

3. หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งหน่วยวิจัย

เทคโนโลยีการต่อโลหะ-โลหะ และ โลหะ-เซรามิกส์ เช่น การบัดกรี (Soldering) การประสาน (Brazing) การเชื่อม (Welding) การผนึกแก้วกับโลหะ เป็นต้น มีความสำคัยอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมปัจจุบัน แต่ความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการในเรื่องดังกล่าว ทั้งในแง่ของวัสดุและกระบวนการของประเทศไทยยังด้อย

กลุ่มวิจัยจึงประสงค์จะจัดตั้งหน่วยวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในแง่ของวัสดุและกระบวนการของการต่อโลหะ-โลหะ และ โลหะ-เซรามิกส์ เพื่อประโยชน์ในการลดการนำเข้าวัสดุและอุปกรณืที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวจากต่างประเทศ

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

4.1 พัฒนาองค์ความรู้ในแง่ของวัสดุและกระบวนการของการต่อโลหะ-โลหะ และโลหะ-เซรามิกส์

4.2 จัดตั้งโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุหรือสร้างอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการต่อโลหะ-โลหะ และ โลหะ-เซรามิกส์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่

1. เตาเผาแบบ chamber furnace อุณหภูมิสูงสุด 1500 oC

2. เตาเผาเซรามิกส์

3. เครื่องขัดผิววัสดุแบบจานหมุนเดี่ยว

4. เครื่องตัดโลหะความแม่นยำสูง

5. อุปกรณ์และเครื่องมืออื่น ๆ ที่สามรถขอความร่วมมือใช้ได้จาก

* ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เช่น Atomic absorption spectrometer และ Inductively couple plasma

* ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์แสง เครื่องทำเบ้า

* ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ได้แก่ X-ray diffractometer

* ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้แก่ เครื่องเคลือบผิวด้วยคาร์บอนและทอง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมเครื่องวัดรังสีเอ็กซ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องทะลุ

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน

งานวิจัยที่กำลังทำยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงยังไม่มีผลสัมฤทธิ์ สำหรับในส่วนของการจัดตั้งโครงการวิจัย ได้สร้างความร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรม ตามรายละเอียดดังนี้

รหัส MT-B-S6-06-10-301

ชื่อโครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์"

ประจำปีงบประมาณ 2543 จำนวน 200,000 บาท